Výrobcovia

Váš spoľahlivý partner v plnení povinnosti zastúpených výrobcov, ktorí uvádzajú na slovenský trh výrobky balené v papierových, plastových, sklenených, kovových či drevených obaloch alebo neobalové výrobky v súlade s udelenou autorizáciou

KONTAKTOVAŤ

Benefity spolupráce s RECobal

Komplexné riešenia

pri minimálnej potrebe angažovanosti klienta v danej problematike

Garancia splnenia povinností

vyplývajúcich zo zákona o odpadoch

Maximálna podpora

pri plnení ich obalových povinností

Komunikácia

o všetkých otázkach rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Služby

Organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal zabezpečuje pre svojich klientov kolektívne plnenie ich vyhradených povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Zriadením a prevádzkovaním systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov v zazmluvnených obciach, plní pre výrobcov povinnosti zberu, prepravy, zhodnocovania, recyklácie odpadov z obalov a z neobalových výrobkov uvedených na trh v SR.

 • nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov v rozsahu podľa prílohy č. 3a zákona o odpadoch,
 • registrácia výrobcov v registroch výrobcov obalov a neobalových výrobkov na MŽP SR,
 • vedenie evidencie za jednotlivých zastúpených výrobcov, ohlasovanie sumárnych evidenčných údajov výrobcov na MŽP SR,
 • plnenie informačných povinností vo vzťahu ku konečným používateľom obalov/neobalových výrobkov
 • oznámenie o splnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie

POTREBUJETE REGISTRÁCIU FIRMY DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV A NEOBALOV MŽP SR?

Kto je výrobca?

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch presnejšie podľa § 52 bod (11) je výrobcom obalov je taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

A

Používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou.

B

Je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh.

C

Uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike.

D

Ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru.

E

Ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo

F

uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b), c), d), alebo e), alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).

Pozor na odpadársky paradox!

Vo väčšine prípadov platí, že za výrobcu obalov sa považujú také osoby, ktoré žiaden obal nevyrábajú. Zároveň platí, že skutoční výrobcovia prázdnych obalov nie sú v zmysle zákona o odpadoch výrobcami obalov.

Čo je neobalový výrobok?

Pod neobalovým výrobkom sa rozumie výrobok, ktorý:

 • nie je obalom a ani nie je určený na balenie,
 • odpad z tohto výrobku tvorí súčasť komunálneho odpadu,
 • môže byť vyrobený z materiálov: sklo, papier a lepenka a plast.

Povinnosti výrobcov obalov a neobalových výrobcov

 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 • zabezpečiť materiálové zloženie výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade so zákonom o odpadoch,
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi odpadu, zabezpečiť plnenie cieľov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov,
 • zabezpečiť nakladanie s prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch,
 • zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu prúdu odpadu z obalov a neobalových výrobkov najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre tento prúd odpadu,
 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom výrobku
 • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za prúd odpadu z obalov a neobalových výrobkov a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým prúdom odpadu,
 • ustanoviť splnomocneného zástupcu, ak ide o zahraničného výrobcu.

Mgr. Lucia Čuchtová

obchodná manažérka

Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, kontaktujte nášho špecialistu.

KONTAKTOVAŤ