Cieľ

Cieľom projektu bolo analyzovať mieru zaplnenia kontajnerov na triedený zber a komunálny odpad v meste Komárno. Zámerom bolo získať presný prehľad o zložení nádob na triedený zber, odhaliť chyby, ktoré občania pri triedení odpadu robia a identifikovať potenciál triediteľných a opätovne využiteľných zložiek odpadu, ktoré končia v zmesovom odpade. Cieľom je optimalizácia celého systému nakladania s komunálnym odpadom v meste v spolupráci so zástupcami samosprávy.

Metodika

Pri analýze miery zaplnenia kontajnerov na triedený zber sme si vytipovali 5 oblastí, v ktorých sme v dvoch termínoch miestnym zisťovaním skúmali obsah zberných nádob. Získali sme tak prehľad o percentuálnej naplnenosti kontajnerov, aj o obsahu a vhodnosti triedeného odpadu.

Analýza komunálneho odpadu prebiehala náhodným výberom nádob zo stojísk, vzorka predstavovala približne 5 % vyložených kontajnerov. Komunálny odpad sa následne vysypal na určené plochy, kde sa rozdeľoval na jednotlivé zložky. Prihliadali sme pritom na to, či ide o zložky odpadu, ktoré by sa dali vytriediť alebo o zvyškový odpad, ktorý už nemá ďalšie využitie.

Výsledky zisťovania

Netriediteľný odpad predstavoval len asi 10 % obsahu zberných nádob zmesového komunálneho odpadu. Takmer 50 % odpadu bol biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Zvyšných približne 40 % predstavovali materiály vhodné na ďalšie využitie a recykláciu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 % odpadu by bolo možné ďalej triedene zbierať

37,1 % odpadu spadá pod systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov

 

Zberné nádoby separovaného odpadu vykázali priemernú naplnenosť na úrovni približne 50 %. Viac naplnené boli nádoby na papier a plasty, kontajnery na sklo vykazovali naplnenosť na úrovni približne 30 %.

Odporúčania

  • Zmena frekvencie zberu pre komplexnú bytovú výstavbu
  • Zmeny v umiestnení kontajnerov
  • Zmeny v označovaní kontajnerov
  • Nulová donášková vzdialenosť
  • Zmena farebnosti nádob komunálneho odpadu
  • Osveta a informovanosť občanov v oblasti triedenia odpadu

Výsledok

Na základe analýzy a zistení sme zostavili odporúčania pre zvýšenie efektivity triedeného zberu, ktoré sa pretavili do konkrétnych opatrení a úpravy systému zberu triedeného odpadu. Cieľom týchto zmien je sprehľadniť a zjednodušiť triedenie odpadu pre občanov. Prijali sme tiež konkrétne kroky na zmenu dodávateľa služieb zberu a zhodnotenia separovaných zložiek komunálneho odpadu a zároveň i na zvýšenie informovanosti občanov o tom, ako vhodne odpad triediť.

V meste je taktiež možné triediť odpad aj na zbernom dvore. Zberný dvor sa nachádza na Harčášskej ceste a je otvorený pre verejnosť. V zbernom dvore je možné triediť papier, plasty, sklo, kovy, textil, elektronický odpad a nebezpečný odpad, ako napríklad batérie alebo staré farby. Navyše je tu možnosť odovzdania veľkých objemov odpadu, ako napríklad kusov nábytku alebo veľkých kusov elektrospotrebičov. Pre správne triedenie odpadu na zbernom dvore sú návštevníkom k dispozícii kontajnery a popisovacie tabule s informáciami o triedení odpadu.

Veríme, že štúdia a prijaté opatrenia čoskoro prispejú k viditeľným výsledkom v oblasti zlepšenia úrovne triedenia a recyklácie v meste Komárno.

Časový rámec

Analýza prebiehala v mesiacoch február a marec 2023.

Prijaté opatrenia vstúpili do platnosti 1. mája 2023.

“Mestu Komárno aj našim partnerom zabezpečujúcim zber odpadu ďakujeme za spoluprácu a podporu, ktorú nášmu tímu poskytli pri realizácii tohto projektu. Veríme, že čoskoro budeme mať možnosť sledovať pozitívny vplyv prijatých opatrení na zvýšenú mieru vyzbieraného separovaného odpadu. Situáciu budeme monitorovať a s odstupom času vyhodnocovať. Naším dlhodobým cieľom je podporovať občanov a obce pri zbere hodnotných materiálov, ktoré nemusia predstavovať záťaž pre životné prostredie, ale zrecyklované nachádzajú naopak opakované využitie ako vstupné materiály vo výrobe.”

Beáta Kastlerová, konateľka Reclay Systems s.r.o.