Ako funguje spolupráca s nami?

Výrobcom obalov je taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá:
 1. balí alebo plní tovar do obalov a uvádza ho na trh pod svojou obchodnou značkou,
 2. je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trh,
 3. dováža zo zahraničia a uvádza na slovenský trh balené výrobky,
 4. distribuuje obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (obaly, do ktorých si zákazník balí tovar, napr. plastová taška pri pokladni),
 5. ako distribútor používa obal na zabalenie tovaru alebo na naplnenie tovarom (obaly, do ktorých balí pre zákazníka tovar obsluha, napr. obal na pizzu),
 6. uvádza na trh prázdne obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému spotrebiteľovi (na zabalenie doma, napr. zaváraninové fľaše)

Na základe uvedeného platí, že za výrobcu sa považuje balič a plnič, ktorý sám uvádza na trh zabalený tovar pod svojou obchodnou značkou. Môže sa za neho považovať aj ten pre koho sa tovar balí alebo plní a zároveň sa pod jeho obchodnou značkou uvádza na trh, pričom uvádzať na trh môže tento tovar aj iný subjekt, ako výrobca.

Pod označenie výrobca možno tiež zahrnúť distribútora, ktorý poskytuje spotrebiteľovi pri nákupe tovaru papierové alebo plastové tašky alebo ktorý pri dodávke tovaru tento tovar zabalí do obalu (napr. predaj šalátov alebo krájaných mäsových výrobkov). Výrobcom (dovozcom) je aj obchodná firma, ktorá dováža na Slovensko zabalený tovar zo zahraničia.

Pozor na odpadársky paradox!

Vo väčšine prípadov platí, že za výrobcu obalov sa považujú také osoby, ktoré žiaden obal nevyrábajú.
Zároveň platí, že skutoční výrobcovia prázdnych obalov nie sú v zmysle zákona o odpadoch výrobcami obalov.

POTREBUJETE REGISTRÁCIU FIRMY
DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV A NEOBALOV MŽP SR?

Kontaktujte nás

Kto je výrobca neobalových výrobkov?

Výrobcom neobalových výrobkov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu, vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku:

 • vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR,
 • prepraví alebo si nechá prepraviť na územie SR z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR, alebo
 • dovezie alebo si nechá doviezť na územie SR z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR.

Čo je neobalový výrobok?

Pod neobalovým výrobkom sa rozumie výrobok, ktorý:

 • nie je obalom a ani nie je určený na balenie,
 • odpad z tohto výrobku tvorí súčasť komunálneho odpadu,
 • môže byť vyrobený z materiálov: sklo, papier a lepenka a plast.

Uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu z iného ako členského štátu do SR do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu SR v rámci podnikateľskej činnosti, za poplatok alebo bezplatne.

Povinnosti výrobcov obalov
a neobalových výrobkov

 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 • zabezpečiť materiálové zloženie výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade so zákonom o odpadoch,
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi odpadu,
 • zabezpečiť plnenie cieľov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov,
 • zabezpečiť nakladanie s prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch,
 • zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu prúdu odpadu z obalov a neobalových výrobkov najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre tento prúd odpadu,

 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom výrobku
 • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za prúd odpadu z obalov a neobalových výrobkov a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým prúdom odpadu,
 • ustanoviť splnomocneného zástupcu, ak ide o zahraničného výrobcu.

DO 100 kg ročne

V prípade, ak výrobca obalov uvedenie na trh SR ročne menej ako 100 kg všetkých obalov spolu, vzťahujú sa na neho len určité povinnosti výrobcu, a to:

 • byť zaregistrovaný v Registri výrobcov obalov a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 • zabezpečiť materiálové zloženie, konštrukciu a prípadné označenie obalu,
 • viesť priebežnú evidenciu o obaloch uvedených na trh SR a ohlasovať Ministerstvu životného prostredia údaje z tejto evidencie.

Uzatvorením zmluvy s OZV RECobal si ľahko splníte svoje registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti, ako aj povinnosť zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadu z obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh SR.

Súvisiace odkazy:

Register výrobcov obalov (https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-vyrobcov-obalov.html)
Register výrobcov neobalových výrobkov (https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-vyrobcov-neobalovych-vyrobkov.html)

Služby OZV Recobal pre výrobcov

Organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal zabezpečuje pre svojich klientov kolektívne plnenie ich vyhradených povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Zriadením a prevádzkovaním systému združeného nakladania s  odpadmi z obalov a neobalových výrobkov v zazmluvnených obciach, plní pre výrobcov povinnosti zberu, prepravy, zhodnocovania, recyklácie odpadov z obalov a z neobalových výrobkov uvedených na trh v SR.

 • nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov v rozsahu podľa prílohy č. 3a zákona o odpadoch,
 • registrácia výrobcov v registroch výrobcov obalov a neobalových výrobkov na MŽP SR,
 • vedenie evidencie za jednotlivých zastúpených výrobcov,
 • ohlasovanie sumárnych evidenčných údajov výrobcov na MŽP SR,
 • plnenie informačných povinností vo vzťahu ku konečným používateľom obalov/neobalových výrobkov
 • oznámenie o splnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie

Benefity spolupráce pre výrobcov

 • Prinášame komplexné riešenia pre výrobcov, minimalizujeme potrebu jeho angažovanosti sa v danej problematike
 • Garantujeme splnenie všetkých prenesených povinností vyplývajúcich pre výrobcov zo zákona o odpadoch
 • Poskytujeme výrobcom maximálnu podporu pri plnení ich obalových povinností i poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva
 • Sme otvorení na komunikáciu o všetkých otázkach týkajúcich sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov