Povinnosti obce v nakladaní s komunálnymi odpadmi

Obec je podľa § 10 ods. 1, § 14 ods. 1, § 81 ods.7 a 8 Zákona o odpadoch povinná:

 • vypracúvať program obce, ak na jej území ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000,
 • plniť všetky povinnosti držiteľa odpadu,
 • zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
 • zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:
  1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1),
  2. jedlých olejov a tukov z domácností a
  3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 • zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a,
  1.  umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady:
   - zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektro odpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov
   - užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
 • umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou,
 • na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje na preukázanie spôsobu plnenia cieľov zberu a záväzných limitov ustanovených pre prúdy odpadov z obalov a neobalových výrobkov,
 • zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor,
 • zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci,
 • zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
 • vo všeobecne záväznom nariadení upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o
  1. nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
  2. spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
  3. nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
  4. nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
  5. spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:
   - elektroodpadov z domácností,
   - odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
   - použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
   - veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
   - jedlých olejov a tukov,
  6. spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
  7. spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
  8. spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
  9. prevádzkovaní zberného dvora,
  10. spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
  11. dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Poznámka: zvýraznené povinnosti obce sa týkajú oblasti nakladania s odpadmi z obalov a neobalových  výrobkov.

 

Obce v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Obce tvoria neoddeliteľnú súčasť uplatňovania princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, nakoľko sa v nich končí životnosť prevažnej väčšiny výrobkov určených pre konečného spotrebiteľa. V komunálnom odpade nachádzame veci, ktorých sa ich pôvodní pôvodcovia, teba obyvatelia miest a obcí,  zbavujú z rozličných dôvodov. Buď sa im pokazia alebo ich spotrebujú, nechcú ich, zavadzajú im, či sa ich už jednoducho nabažili. Tu je to rozhodujúce miesto, kde je potrebné správne nakladať so vznikajúcim odpadom.

Výrobcovia zanechávajú spotrebiteľom množstvo odkazov, čo majú s výrobkom a jeho obalom urobiť na konci jeho životnosti. Je to však ako s tou správou vo fľaši plávajúcej v šírom oceáne. Mnoho konzumentov tento odkaz nikdy nenájde. Majú ho pod nosom na obaloch všetkých výrobkov, ale nevidia ho. Správa jasne hovorí o tom, o aký obalový materiál ide, prípadne ako s odpadom naložiť.

Všetci poctiví výrobcovia platia za zber a zhodnotenie, či recykláciu odpadov z obalov. Z týchto peňazí sa nakupujú zberné nádoby a vrecia na triedený zber, uhrádzajú sa služby zberovým spoločnostiam, vedú sa informačné kampane. Občanovi stačí už len svoj vlastný odpad vytriediť a vložiť do správneho kontajnera, či vreca alebo odniesť na zberný dvor, pokiaľ sa nachádza v mieste svojho trvalého bydliska.

I napriek týmto skutočnostiam sa na Slovensku nedarí plniť záväzok recyklácie komunálneho odpadu, ku ktorému sme sa prihlásili v rámci EÚ a stále vyše 60% odpadu z domácností skládkujeme.

OZV RECobal chce túto nelichotivú situáciu zmeniť. V spolupráci so zazmluvnenými obcami zavádza efektívne systémy triedeného zberu.

 
 

Benefity spolupráce pre obce

 • Obce považujeme za prirodzeného partnera pri zavádzaní a uplatňovaní systémov triedeného zberu na komunálnej úrovni.
 • Poskytujeme obciam maximálnu podporu pri riešení ich komunálneho odpadového hospodárstva.
 • Hľadáme optimálne riešenia triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu najlepšie zodpovedajúce miestnym podmienkam.
 • Ponúkame pre obce rôzne formy vzdelávania obyvateľov so zameraním na rôzne cieľové skupiny (študenti, seniori, marginalizované skupiny).
 • Otvorenou komunikáciu so zástupcami obcí zvyšujeme mieru vytriedenia zložiek komunálneho odpadu.
 • Sme s obcami na jednej lodi – zvyšovaním množstva vytriedených zložiek komunálneho odpadu – dosahujeme splnenie spoločných cieľov. Obce ušetria finančné zdroje za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadov, OZV efektívnejšie využije príspevky výrobcov.