Iné doplnkové služby, ktoré poskytujeme

 • Bezplatný vstupný poradenský audit za účelom identifikácie množstiev obalových a neobalových výrobkov
 • Odborné individuálne/ skupinové školenia priamo vo firmách
 • Podpora klienta pri kontrolách zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia
 • Medzinárodné environmentálne poradenstvo – plnenie obalových povinností v zahraničí
 • Poskytujeme súčinnosť pri vypracovaní a následnej realizácií interných environmentálnych projektov
 • Pre klientov umožňujeme bezplatnú účasť na každoročnej odbornej konferencii „Deň odpadového hospodárstva“
 • Podporujeme všetky skvelé EKO-NÁPADY
 • Podpora pri vypracovaní programov obce
 

Splnomocnený zástupca

Výrobcovia, ktorí nemajú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, sú povinní na plnenie svojich zákonných povinností splnomocniť tzv. splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca môže byť právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania v SR. Na základe splnomocnenia zodpovedá splnomocnený zástupca za plnenie všetkých povinností výrobcu, ktorý nemá sídlo v SR.
Spoločnosť RECobal s.r.o. ponúka služby Splnomocneného zástupcu podľa § 27 ods. 18 zákona č. 79/2015 o odpadoch prostredníctvom svojho servisného a komunikačného partnera Reclay Slovensko.

Ostatné prúdy odpadu

V prípade ak výrobca obalov (príp. aj neobalových výrobkov) je zároveň aj výrobca iných vyhradených výrobkov (elektrozariadení, batérií, pneumatík), zabezpečíme plnenie povinností výrobcu aj pre tieto prúdy odpadov prostredníctvom partnerských OZV.

Benefity spolupráce s RECobalom

Spoluprácou s nami získavate okrem dlhodobého stabilného partnerstva aj ďaľšie pridané hodnoty:

 • Máme individuálny prístup a proklientsku orientáciu
 • Máme otvorenú a férovú komunikáciu, transparentné plnenie
 • Poskytujeme partnersvo a bezplatnú účasť na každoročnej odbornej konferencii „Deň odpadového hospodárstva“
 • Podporujeme všetky skvelé EKO-NÁPADY