Poradňa

Výrobcovia

Čo znamená rozšírená zodpovednosť výrobcov?

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu. Jej cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Tento princíp sa v Európskej únii úspešne uplatňuje na obaly, neobalové výrobky, batérie a akumulátory, elektrozariadenia, pneumatiky a vozidlá.

Predchádzať vzniku odpadu z obalov môže výrobca tým, že minimalizuje jeho množstvo na zabalenie daného výrobku alebo uplatní obal, ktorý je možné opakovane použiť. Výrobca sa môže pričiniť o lepšiu recykláciu alebo iné zhodnotenie odpadov zo svojich obalov tým, že ich navrhne z materiálov, ktoré majú na to najlepšie predpoklady (napr. z papiera, skla). Naopak, ak výrobca používa obaly, ktoré sa dajú ťažšie recyklovať, mal by za tieto obaly niesť vyššiu zodpovednosť (predovšetkým finančnú).

Aké sú základné povinnosti výrobcu uvádzajúceho svoje výrobky balené v obaloch na trh SR?

Povinnosti výrobcu sú uvedené v § 27 a §54 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch. Medzi základné povinnosti patrí:

 • byť zaregistrovaný v Registri výrobcov obalov a oznamovať zmeny registrovaných údajov
 • zabezpečiť materiálové zloženie obalu , jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade so zákonom
 • plniť si informačnú povinnosť voči konečným používateľom obalov a k spotrebiteľom o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov
 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu životného prostredia údaje a uchovávať ohlasované údaje
 • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu
 • znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraných odpadov z obalov v obciach a mestách

Všetky uvedené povinnosti za vás na základe zmluvy splní Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) RECobal. Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom obalového alebo neobalového výrobku a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov prechádza zodpovednosť výrobcu tohto výrobku za splnenie povinností na túto OZV.

Aké sú základné povinnosti výrobcu obalov uvádzajúceho na trh SR ročne menej ako 100 kg všetkých obalov spolu?

V prípade, ak výrobca obalov uvedenie na trh SR ročne menej ako 100 kg všetkých obalov spolu, vzťahujú sa na neho len určité povinnosti výrobcu, a to:

 • byť zaregistrovaný v Registri výrobcov obalov a oznamovať zmeny registrovaných údajo
 • zabezpečiť materiálové zloženie obalu , jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade so zákonom
 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu životného prostredia údaje a uchovávať ohlasované údaje

Aj pre takéhoto výrobcu zabezpečuje OZV RECobal plnenie jeho zákonných povinností.

Čo sa považuje za neobalový výrobok?

Za neobalový výrobok sa považuje výrobok, ktorý:

 • nie je obalom a nie je určený na balenie
 • odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálnych odpadov a
 • patrí do skupiny výrobkov z plastov, papiera a lepenky, skla alebo viacvrstvových kombinovaných materiálov

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkov, je uvedený v prílohe č.16 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Obce

Aká je úloha obcí pri zabezpečovaní triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu?

Obec zostáva aj v prípade triedeného zberu zložiek odpadov jedným z kľúčových subjektov, ktorý ovplyvňuje kvalitu tejto činnosti na jej území. Po dohode s OZV odsúhlasuje miestny systém triedeného zberu. Vzájomne nastavujú základné parametre, ako sú napr. počty kontajnerov, frekvenciu odvozov, informovanosť obyvateľov. Obec vo všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnym odpadom stanovuje pravidlá triedeného zberu na svojom území. Výsledkom má byť efektívny triedený zber zložiek odpadov, do ktorého sa zapájajú všetci obyvatelia obce, prinášajúci na jednej strane množstvo odpadov vhodných na recykláciu a zhodnotenie, na druhej strane minimum zmesového komunálneho odpadu určeného na zneškodnenie.

Ako dosiahnuť to, aby sa do triedeného zberu zapojilo čo najviac občanov?

V prvom rade musí mať občan k dispozícii obecný systém triedeného zberu, ktorý mu umožní komfortne triediť svoje odpady v domácnosti a poskytovať ich na ďalšie spracovanie prostredníctvom kontajnerov, vriec alebo zberového dvora. Zároveň musí byť informovaný o výhodách triedenia a dôsledkoch v prípade neprávneho nakladania s odpadmi. Obec môže zavádzať motivačné prvky na podporu triedeného zberu, v rámci ktorých bude zvýhodňovať pri úhrade miestneho poplatku za komunálne odpady tých obyvateľov, ktorí sa aktívne a pravidelne zapájajú do obecného systému triedeného zberu odpadov.

Na podporu zberu zložiek komunálneho odpadu môže obec využívať:

 • miestny rozhlas tým, že upozorní obyvateľov na plánovaný zber jednotlivých komodít (papier, plasty, sklo, kovové obaly, kompozity),
 • úradné tabule s aktuálnymi informáciami,
 • kultúrno-spoločenské podujatia, na ktorých bude v spolupráci s OZV informovať verejnosť o spôsoboch triedenia odpadov v danej obci,
 • školské a predškolské zariadenia v správe obce na uskutočňovanie environmentálnej výchovy,
 • webovú stránku obce so všetkými potrebnými informáciami súvisiacimi s triedeným zberom odpadov z domácností.

Má obec v rámci procesu verejného obstarávania povinnosť vyberať zberovú spoločnosť na zabezpečenie zberu a odvozu zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov?

Obci táto povinnosť neprináleží, nakoľko triedený zber je plne hradený zo strany Organizácie zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu a z tejto služby pre ňu nevyplýva žiadne finančné plnenie. Obec je predovšetkým zodpovedná za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom a drobným stavebným odpadom vznikajúcim na jej území.

Verejnosť

Ako sa môžem zapojiť do triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu?

V každej obci alebo meste na Slovensku je zavedený vlastný, originálny systém triedenia zložiek komunálneho odpadu. Vo vidieckych sídlach sa väčšinou používa vrecový systém, v mestských zástavbách kontajnerový systém zberu v kombinácii s donáškou do zberných dvorov. Samospráva si schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi, v ktorých sa stanovujú pravidlá triedeného zberu na území jednotlivých obcí. Tu sa aj dozviete, či sa niektoré komodity zbierajú do spoločnej nádoby alebo vreca – napr. plasty spoločne s kovovými obalmi, prípadne aj s viacvrstvovými kombinovanými obalmi.

Základným pravidlom správneho triedeného zberu je, aby sa jednotlivé zložky vzájomne nemiešali (s výnimkou povoleného zberu do spoločnej nádoby) a zachovala sa ich čistota. Sledujte označenia na kontajneroch, tie vám napovedia, čo do kontajnera patrí a čo už nie. Veľa informácií o triedenom zbere je zverejnených na webovej stránke obce – kde nájdete aj harmonogramy zberu jednotlivých komodít pri vrecovom systéme.