Obce

Sme s vami na vašej ceste za čistými mestami a obcami.

KONTAKTOVAŤ

Benefity spolupráce s RECobal

Prirodzený partner

pri zavádzaní a uplatňovaní systémov triedeného zberu na komunálnej úrovni

Maximálna podpora

pri riešení komunálneho odpadového hospodárstva

Optimálne riešenia

triedeného zberu najlepšie zodpovedajúce miestnym podmienkam

Vzdelávanie obyvateľov

so zameraním na rôzne cieľové skupiny

Otvorená komunikácia

so zástupcami obcí zvyšuje mieru vytriedenia zložiek komunálneho odpadu

Spoločné ciele

zvyšovaním množstva vytriedených zložiek KO obce ušetria finančné zdroje za nakladanie so zmesovým KO

KONTAKTOVAŤ

Povinnosti obce v nakladaní s komunálnymi odpadmi

Obec je podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch presnejšie podľa § 10 ods. 1, § 14 ods. 1, § 81 ods.7 a 8 Zákona o odpadoch povinná:

 • vypracovať program obce, ak na jej území ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000,
 • plniť všetky povinnosti držiteľa odpadu,
 • zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci.
 • zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:
  1. komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky
  2. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1),
  3. jedlých olejov a tukov z domácností a
  4. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

Obec v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Obce tvoria neoddeliteľnú súčasť uplatňovania princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, nakoľko sa v nich končí životnosť prevažnej väčšiny výrobkov určených pre konečného spotrebiteľa. Súčasťou komunálneho odpadu sú aj odpady z obalov a neobalových výrobkov a práve tu sa začína cyklus nakladania s týmto druhom odpadov. 

Systém triedeného zberu vybraných zložiek odpadov v obci financuje zazmluvnená OZV pre obaly, ktorá zastupuje výrobcov obalov a neobalových výrobkov. 

Viac info

Mgr. Martin Adásek

enviro konzultant

Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, kontaktujte nášho špecialistu.

KONTAKTOVAŤ