Ozv recobal

Sme slovenská spoločnosť, ktorá plní vyhradené povinnosti za zastúpených výrobcov, ktorí uvádzajú na slovenský trh výrobky balené v papierových, plastových, sklenených, kovových či drevených obaloch alebo neobalové výrobky v súlade s udelenou autorizáciou.

OZV RECobal je organizácia zodpovednosti výrobcov, založená výhradne výrobcami, ktorí si chcú plniť svoje vyhradené povinnosti transparentne, férovo a zodpovedne prostredníctvom tejto organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s odpadom z obalových a neobalových výrobkov.

Naše princípy a služby

  • Transparentné plnenie všetkých zákonných povinností
  • Dodržiavanie princípov hospodárskej súťaže
  • Zavádzanie efektívnych systémov triedeného zberu odpadov
  • Včasné finančné plnenie všetkých nákladov za zber, spracovanie a zhodnocovanie odpadov z obalov aj neobalov
 

OZV RECobal prináša na Slovensko nový pohľad na oblasť triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, osvedčené zahraničné know-how, skúsenosti pri uplatňovaní a zavádzaní inovatívnych riešení, ktoré by mali zabezpečiť zefektívnenie výťažnosti zozbieraných zložiek, zvýšenie miery ich recyklácie i optimalizáciu nákladov. RECobal je zárukou, že sa s odpadmi bude skutočne nakladať po novom.

OZV RECobal chce posunúť Slovensko ku krajinám, ktoré patria k svetovej špičke v dosahovaní výsledkov triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, ako sú Nemecko a Rakúsko. V úzkej spolupráci so skupinou RECLAY, pôsobiacou v týchto krajinách ako kolektívne systémy na plnenie obalových povinností pre výrobcov, sa to v priebehu nasledujúcich rokov podarí!

Naše služby sú určené výrobcom,
obciam aj širokej verejnosti.

Čo spolupráca s nami prináša?

Stabilné partnerstvá a zmluvné vzťahy

 
Zmluvné vzťahy
 
Informačné toky (t.j. zberová spoločnosť dáva na vedomie obci aj OZV vyzbierané množstvá; OZV a obec si navzájom odsúhlasia vyzbierané množstvá).
 
Finančné toky (OZV uhrádza zberovej spoločnosti náklady za zber, prepravu, dotriedenie; obci čiastočné náklady za prevádzku zberového dvora).

Spolupráca s nami

Poradenstvo pre výrobcov

Ste výrobca (balič-plnič, dovozca, distribútor) a uvádzate na slovenský trh tovary zabalené v obaloch. Podľa obalov a druhu výrobkov sa identifikujete ako výrobca obalov a/alebo neobalových výrobkov. Ak chcete mať istotu či sa Vás týkajú povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch, OZV RECobal Vám ochotne poskytne bezplatné poradenstvo.

Registrácia výrobcov

Každý výrobca má povinnosť registrácie do Registra výrobcov vyhradeného výrobku. Podmienkou registrácie je preukázanie zmluvy s OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov). OZV plní za výrobcov zákonné povinnosti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Ak uvádzate na trh SR menej ako 100 kg obalov a neobalových výrobkov ročne, zmluva s OZV nie je potrebná. Napriek tomu však máte povinnosť registrácie, evidencie a ohlasovania MŽP SR.

Zmluvy s obcami

Na základe množstiev obalov a neobalových výrobkov súhrnne vykázaných od zazmluvnených výrobcov, OZV RECobal uzatvorí zmluvy so zodpovedajúcim počtom obcí (obyvateľov) za účelom financovania triedeného zberu na komunálnej úrovni.

Zmluvy so zberovými spoločnosťami

OZV RECobal uzatvorí zmluvy s miestnymi zberovými spoločnosťami a nastaví efektívny systém triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu ( sklo, plasty, papier, nápojové kartóny a kovové obaly). Dôležitým nástrojom plnenia zákonných cieľov zberu a recyklácie je osveta a výchova k zodpovednosti triedenia a predchádzania vzniku odpadov. Týmto systémom sa zabezpečí, aby Vaše obaly a neobalové výrobky po spotrebe boli v obciach riadne zozbierané a zhodnotené.

Vyhodnocovanie triedených zberov

OZV RECobal kontroluje a vyhodnocuje úspešnosť triedených zberov, pričom má na zreteli, aby sa pre výrobcov splnili limity zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov a súčasne, aby sa v obciach optimalizovali náklady za zmesový komunálny odpad.