Od 1. 1. 2023 pribudli v legislatíve odpadového hospodárstva na národnej úrovni nové povinnosti v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov, a tiež povinnosti na strane zberových spoločností. Tieto zmeny majú v tomto roku dosah na zvýšené náklady na zabezpečenie služieb triedeného zberu komunálneho odpadu zo strany našich dodávateľov – zberových spoločností. Okrem toho nás zasahujú zvýšenou administratívou. Pre váš lepší prehľad uvádzame niektoré z nich:

 1. Zákon 216/2021 Z. z. ustanovuje, že ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov, zabezpečí na základe požiadavky obce, v ktorej vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo alebo iný preukázateľný spôsob váženia týchto odpadov.
 2. Transpozícia Smernice EP a Rady 2019/904 ukladá štátnym inštitúciám povinnosť na účely svojej činnosti nakupovať nápoje výhradne vo vratných zálohovaných obaloch ako opatrenie na zamedzenie nadmernému vzniku odpadu z obalov pri činnosti orgánov štátnej správy. Túto problematiku na Slovensku z významnej časti pokrýva zálohový systém.
 3. Zákon 372/2021 Z. z. uvádza, že ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, je povinný tento odpad dotriediť na úroveň ustanovenú vo vykonávacom predpise a následne ho poskytnúť na materiálové zhodnotenie najmenej dvom zariadeniam oprávneným na recykláciu daného druhu dotriedeného odpadu. Ak tieto zariadenia na recykláciu odmietnu prijať takto dotriedený odpad, vydajú o tom písomné potvrdenie, na ktorého základe môže byť odpad energeticky zhodnotený.
 4. Pojem littering súvisí s odpadom z jednorazových plastových výrobkov. Zákon 430/2021 Z. Z. upravuje náklady súvisiace s vyčistením prostredia od takéhoto odpadu. Podľa znenia zákona je jednorazový plastový výrobok častokrát obalom a výrobca obalov sa tak zároveň môže stať aj výrobcom jednorazových plastových výrobkov. V zmysle § 75f ods. 1 Zákona o odpadoch je výrobca jednorazového plastového výrobku povinný znášať náklady:
 5. a) na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky,
 6. b) spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu z výrobkov,
 7. c) spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu.

Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje § 75f ods. 1 a 4 zákona

 1. nádoby na potraviny, t. j. škatule s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny,
 2. a) určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja,
 3. b) spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a
 4. c) hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania,

vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny,

 1. balenia a vrecúška vyrobené z pružného materiálu obsahujúce potraviny, ktoré sú určené na priamu konzumáciu z tohto balenia, alebo vrecúška bez akejkoľvek ďalšej prípravy,
 2. nápojové obaly s objemom najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, napríklad nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok a kompozitné nápojové obaly vrátane ich uzáverov a viečok, okrem sklenených alebo kovových nápojových obalov s plastovými uzávermi a viečkami,
 3. poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok,
 4. ľahké plastové tašky.

 

Väčšina výrobcov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sú súčasne aj obalmi si plnia svoje povinnosti prostredníctvom niektorej z organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré majú vytvorený funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.  Medzi „nové“ vyhradené výrobky v rámci RZV bez akéhokoľvek systému patria napríklad tabakové výrobky, balóny, textil, či rybársky výstroj obsahujúci plasty. Výrobcov tabakových výrobkov, balónov a vlhčených utierok čaká táto povinnosť už od roku 2024.

Výrobcom jednorazových plastových výrobkov pripomíname povinnosť vyplývajúcu z Vyhlášky 403/2021 Z.z.:

§75d

(5) Výrobca jednorazového plastového výrobku podáva správu o obsahu recyklovaných plastov podľa odseku 4 ministerstvu najneskôr do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny rok. Túto povinnosť, ak ide o výrobcu obalov, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, plní osoba podľa osobitného predpisu.96f)