Novela Smernice o obaloch a odpadoch z obalov (PPWD)

Každý Európan vyprodukuje ročne v priemere takmer 180 kg odpadu z obalov. Obalový priemysel využíva najmä pôvodné materiály, keďže v rámci Európy sa na obaly používa až 40 % plastov a 50 % papiera. Bez dodatočných opatrení by EÚ do roku 2030 zaznamenala nárast odpadu z obalov o 19 % a v prípade odpadu z plastových obalov o 46 %.

Krátko pred Vianocami EÚ oficiálne zverejnila návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWD) s cieľom riešiť sústavne rastúci zdroj odpadu v EÚ.  Je to jeden z ústredných projektov na realizáciu Zelenej dohody, a preto má pre súčasnú Komisiu obrovský politický význam.

Je to zrejmé už z toho, že Komisia EÚ návrhom formálne mení predchádzajúcu smernicu na nariadenie. Týka sa priamo priemyslu a obchodu v celej EÚ, a preto už nie je potrebné, aby ju uplatňovali členské štáty.

Požiadavky na priemysel a obchod sú z obsahového hľadiska rozsiahle: od povinností označovania, požiadaviek na používanie recyklovaných plastov, požiadaviek na minimalizáciu obalov až po požiadavky na používanie opakovane použiteľných nádob.

Hlavným cieľom je znížiť množstvo odpadov z obalov do   roku 2040 o 15 % v porovnaní s rokom 2018, v každom členskom štáte v prepočte na jedného obyvateľa. Viedlo by to k zníženiu celkového objemu odpadu v EÚ o približne 37 % v porovnaní so situáciou, ak by sa právne predpisy nezmenili.

 

Cieľom viacerých opatrení je zabezpečiť úplnú recyklovateľnosť obalov do roku 2030. Stanovia sa kritériá navrhovania obalov, zavedie sa aj povinný podiel recyklovaného obsahu, ktorý výrobcovia musia zapracovať do nových plastových obalov. Vďaka tomu sa recyklované plasty môžu stať cennou surovinou, ako sa už ukazuje na príklade PET fliaš.

V návrhu sa vysvetlia nejasnosti, pokiaľ ide o to, ktoré obaly patria do ktorého recyklačného koša. Každý obal bude označený etiketou uvádzajúcou, z čoho je obal vyrobený a do ktorého toku odpadu by mal ísť.

Týmto návrhom Komisia EÚ robí významný krok smerom k uzavretiu recyklačného cyklu. Vítame zamýšľanú harmonizáciu požiadaviek na výrobcov a používateľov obalov a považujeme ju za nevyhnutnú pre zachovanie spoločného vnútorného trhu.