e-shopári pozor! Ak chcete posielať do Nemecka, od 1. júla musíte byť registrovaní v LUCID

Povinná registrácia sa týka všetkých výrobcov, ale aj všetkých obchodníkov, koncových distribútorov, ktorí dávajú do obehu obaly na územie Nemeckej spolkovej republiky. Ak teda máte eshop, ktorý ponúka možnosť doručenia do Nemecka, alebo predávate na online trhovisku a zasielate do tejto krajiny, povinná registrácia sa týka aj vás.

 

Novela zákona o obaloch, ktorá nadobudla účinnosť od 1. 7. 2022, zasiahla všetkých importérov do Nemecka, maloobchodníkov, online distribútorov, ale napríklad aj výrobný priemysel. “Prvotní distribútori všetkých obalov sa musia zaregistrovať v systéme LUCID a identifikovať obaly, ktoré používajú,” upozorňuje Beáta Kastlerová, konateľka spoločnosti RECobal. Povinnosť sa vzťahuje na všetkých, bez ohľadu na typ obalu. Či už ide o prepravné alebo ochranné obaly, recyklovateľné, opakovane použiteľné, zálohované nápojové alebo priemyselné obaly – všetky musia byť zaregistrované do systému.

 

Prepravné spoločnosti, prevádzkovatelia elektronických trhovísk a poskytovatelia fulfilmentových služieb budú povinní skontrolovať, či ich obchodní partneri, zasielajúci obal naplnený tovarom na nemecký trh, majú potrebnú registráciu,” dopĺňa Beáta Kastlerová pre prípad, že by niekto chcel svoju registráciu odložiť. “Ak nebudete zaregistrovaní, ani slovenskí, ani medzinárodní poskytovatelia služieb nebudú môcť váš tovar zaradiť do svojej ponuky, respektíve ho nebudú môcť do Nemecka doručiť.”

 

LUCID je verejným registrom obalov patriacim pod Centrálny register obalov (Zentrale Stelle Verpackungsregister). Pôsobí ako autorizovaný orgán a je podriadený Agentúre pre životné prostredie. Potrebné informácie nájdete na stránke lucid.verpackungsregister.org. Ak by ste potrebovali so svojou registráciou poradiť, obráťte sa na nás prostredníctvom info@recobal.sk.


Chýbajúce dáta skomplikovali situáciu v triedenom zbere. MŽP ich aktualizovalo s oneskorením

Chýbajúce dáta skomplikovali situáciu v triedenom zbere. MŽP ich aktualizovalo s oneskorením

Envirorezort má podľa § 52 ods. 33 zákona o odpadoch tieto údaje každý rok zverejniť najneskôr k 30. aprílu. Do konca apríla 2022 však ministerstvo svoju povinnosť nesplnilo, pričom dáta dôležité pre správne fungovanie triedeného zberu neaktualizovalo už dve po sebe idúce obdobia. A to ani napriek tomu, že množstvo vytriedeného odpadu rástlo, v dôsledku čoho má spomínaný potenciál vzniku odpadov klesať.

zdroj: Odpady-portal.sk


IFAT 2022: Efektívne opätovné využívanie zdrojov

Najväčšiu svetovú výstavu vody, odpadových vôd a odpadového hospodárstva IFAT v Mníchove navštívilo tento rok viac ako 119 000 návštevníkov, ktorí si pozreli prezentácie takmer troch tisícok vystavovateľov. Či už boli témou plasty, voda alebo stavebné materiály, v popredí boli vždy trvalo udržateľné riešenia riadenia zdrojov a ochrana životného prostredia a klímy. RECobal bol pritom.

 

“Vo všetkých oblastiach silno rezonovala téma obehového hospodárstva,” konštatuje Beáta Kastlerová, konateľka spoločnosti RECobal, ktorá sa veľtrhu spolu so svojím tímom zúčastnila. “Na IFAT odzneli silné posolstvá na ukončenie celosvetového znečistenia plastami. Technológie na zber, triedenie a recykláciu plastov existujú a je úlohou nás všetkých, aby sme sa zapojili do rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva a do boja proti skládkovaniu.”

 

Celosvetová záplava plastov s likvidačnými dôsledkami pre životné prostredie a klímu bola jednou z nosných tém veľtrhu. Okrem známych problémov s mikro- a makroplastami nesú plasty aj významnú uhlíkovú stopu: počas celého životného cyklu prispievajú k 3,4 percentám celosvetových emisií skleníkových plynov. Odvetvie stojí pred výzvou, ako premeniť obrovský tok materiálov na cyklus, čo by mohlo výrazne znížiť aj túto stopu. “Nevyhnutná je politická vôľa, právne predpisy a zodpovedajúce technologické riešenia,” dodáva Beáta Kastlerová.

 

Prevádzkové obmedzenia a prerušené dodávky ovplyvnili aj odpadové hospodárstvo

 

Organizátori IFAT usporiadali medzi účastníkmi aj malý prieskum. Zúčastnilo sa ho 943 účastníkov IFAT Mníchov, zástupcov enviropriemyslu a sektora vodného a odpadového hospodárstva. Prieskum realizoval nezávislý Inštitút pre prieskum trhu IfaD. Priemysel trpí, podobne ako iné odvetvia, dôsledkami pandémie a vojny na Ukrajine. Hoci bolo odpadové hospodárstvo zasiahnuté menej, 72 % opýtaných uviedlo, že im vrásky na čelo pridávali prevádzkové obmedzenia a 64 % trápili prerušenia dodávateľských reťazcov. Viac ako tretina opýtaných vidí riešenie tejto situácie v rozširovaní dodávateľskej základne a navyšovaní skladových zásob. Viac ako 40 % plánuje rozširovať svoje medzinárodné aktivity.

 

Príležitosť vidia predstavitelia envirosektora v Európskej zelenej dohode a obehovom hospodárstve. Takmer polovica opýtaných uviedla, že vníma pozitívne účinky dohody na svoje podnikanie. Sektory vodného a odpadového hospodárstva boli zdržanlivejšie, len 32 % očakáva pozitívne dosahy. Pre dosiahnutie obehového hospodárstva sú podľa respondentov top opatreniami dlhšia životnosť produktov (takmer 80 %), lepšia recyklácia (takmer približne 70 %), znížená spotreba materiálu (takmer 60 %) a obmedzené jednorazové použitie (takmer 60 %). Približne tretina spoločností oslovených respondentov už ponúka cirkulárne produkty.

 

Zelenú dohodu vníma odvetvie pozitívne

 

Zelená dohoda ohlásená Európskou komisiou v roku 2019 má ambiciózne plány. EÚ má byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálna. Obehové hospodárstvo zohráva ústrednú úlohu medzi opatreniami plánovanými na dosiahnutie tohto cieľa. Príklad: do roku 2030 sa majú v EÚ vyrábať iba opätovne použiteľné alebo recyklovateľné obaly. Taktiež sa má vytvoriť nový regulačný rámec pre biodegradovateľné plasty a plasty na bio báze. Vždy, keď nie je možné zabrániť vzniku odpadu, je potrebné získať späť jeho ekonomickú hodnotu. Vplyvom na životné prostredie a klimatickú zmenu je potrebné predchádzať alebo ich minimalizovať.

 

 

Zdroj: ifat.at


Španielsko prijalo nový zákon o odpadoch

Španielska vláda zrevidovala zákon o odpadoch. Cieľom je zlepšiť slabú mieru recyklácie, ktorá je v krajine stále hlboko pod recyklačnými cieľmi Európskej únie. Nová legislatíva zavádza okrem iného daň za skládkovanie odpadu, daň z jednorazových plastových obalov a zákaz používania niektorých plastových produktov na jedno použitie.

Zákon napríklad vylučuje predaj ovocia a zeleniny pod 1,5 kg v plastových obaloch, naopak podporuje predaj voľne uložených produktov a používanie opakovane využiteľných nádob. Zo zákazu sú vylúčené iba produkty, ktorým hrozí pri hromadnom predaji znehodnotenie. Predajcovia potravín musia akceptovať zákazníkom prinesené obaly alebo nádoby na opakové použitie.

Španielska legislatíva sa týka aj vody. Verejné priestranstvá a budovy by mali byť vybavené zdrojmi pitnej vody, reštaurácie a hotely musia hosťom ponúkať vodu z vodovodu zadarmo.

Chceli by ste dostávať pravidelné novinky z oblasti nakladania s odpadmi? Sledujte nás na https://www.facebook.com/recobal.sk  alebo nás kontaktujte https://recobal.sk/kontakt/#kontakty


Veľká Británia zaviedla daň z plastov

Od 1. apríla nadobudol v Spojenom kráľovstve účinnosť zákon o dani z plastov. Daň sa týka plastových obalov, ktoré sú vyrobené v Spojenom kráľovstve alebo sú doň dovezené a ktoré nie sú aspoň 30-percentnými recyklátmi. Tieto sú zdanené sumou 200 libier za tonu. Ako plastový obal sa pritom posudzuje každá zložka obalu, ktorá podľa hmotnosti frakcie pozostáva prevažne z plastu. Obaly, ktoré obsahujú aspoň 30 % recyklovaného plastu, budú od dane oslobodené. Britská vláda sa takto snaží motivovať výrobcov, aby vo svojich obaloch používali recyklované materiály.

 

Zavedenie novej dane sa dotkne výrobcov a dovozcov plastových obalov, v neposlednom rade však aj spotrebiteľov, ktorí to pocítia na zvýšených cenách. Aké kroky by mali výrobcovia a distribútori podniknúť vám radi vysvetlíme na osobnom stretnutí.


Ako správne triediť odpad?

Nedbanlivosť pri triedení odpadu môže spôsobiť, že celý obsah kontajnera alebo vreca so separovaným odpadom skončí v spaľovni alebo na skládke. Ak pracovníci zberovej spoločnosti zistia v obsahu triedene zbieraného odpadu nedostatky v prevládajúcej miere, podľa zákona o odpadoch ho automaticky presunú do komunálneho odpadu. Najčastejšími problémami sú prítomnosť materiálov nevhodných na recykláciu a znečistenie.

Ako teda správne triediť? Ako prvé by ste si mali všimnúť inštrukcie na nádobách na separovaný zber. Tie vám povedia, ako prebieha triedenie vo vašom meste či obci. Informácie o spôsobe triedenia získate aj prostredníctvom miestnej samosprávy. Základným pravidlom správne triedeného zberu je, aby sa jednotlivé zložky navzájom nemiešali. Výnimkou však môže byť spoločný zber plastov, kovových obalov, prípadne viacvrstvových kombinovaných obalov. Podľa miestnych postupov si potom doma priebežne triedite svoj odpad do jednotlivých nádob a vynášate ho podľa systému, ktorý vaša obec prevádzkuje.

 

Okrem toho, aký obal do akého kontajnera či vreca hodiť, by ste mali dávať pozor, v akom stave ho vyhadzujete. Znečistenia, mastnota, zvyšky jedla – to všetko sú nedostatky, ktoré môžu spôsobiť, že odpad nebude vhodný na recykláciu.

Čo kam patrí? V akom stave by sme mali odpad vyhadzovať?

Pozrite si náš praktický prehľad:

Modrá nádoba – papier

Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, vrecká a pod.

Nepatrí sem: papierové vreckovky a kuchynské utierky, mokrý, mastný alebo znečistený papier, voskovaný papier, samoprepisovací papier a termopapier, obaly z kombinovaných materiálov (tetrapaky), rolky z WC papiera, obaly z vajec

 

Zelená nádoba – sklo

Patrí sem: sklené fľaše, sklené nádoby, poháre, tabuľové sklo a sklené črepy

Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, plexisklo, žiarovky a žiarivky, neónové trubice, autosklo, bezpečnostné sklo, borosilikátové sklo (zapekacie misy), sklo kombinované s inými materiálmi

 

Žltá nádoba – plasty (v niektorých obciach aj kovy)

Patrí sem: PET fľaše, kelímky, mikroténové vrecúška, plastové obaly na jedlo, plastové obaly čistiacich prostriedkov a kozmetických produktov, polystyrén, fólie

Nepatrí sem: obaly znečistené zvyškami jedla, mastné obaly, obaly chemických a nebezpečných látok, linoleum, guma, molitan, plexisklo, viacvrstvové obaly

 

Červená nádoba – kovy

Patrí sem: kovové obaly, plechovky a konzervy, viečka z jogurtov, alobal, kovové uzávery a viečka

Nepatrí sem: kovové obaly farieb, lepidiel a iných chemikálií

 

Hnedé nádoby – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO)

Patrí sem: odpad zo zelene a záhrad, odrezky ovocia a zeleniny z kuchyne, zvyšky jedla, škrupiny z vajec, piliny, slama, popol, usadeniny kávy a čaju

Nepatrí sem: odpad z kuchyne živočíšneho pôvodu (mäsové a mliečne produkty), výkaly domácich miláčikov, potraviny v obaloch, ohorky z cigariet, uhynutá zver,  celofán a mašle z rezaných kvetov

 

Čo s ďalším odpadom?

Nadrozmerný odpad, nábytok, elektronika a iné – odviezť na zberný dvor

Použitý kuchynský olej – zliať do nádoby a odniesť na čerpaciu stanicu Slovnaft

Baterky – zaniesť na zberné miesta v obchodoch s potravinami alebo obchodoch s elektronikou

Nevyužité alebo expirované lieky – odniesť do lekárne


Oslávili sme Deň Zeme so žiakmi ZŠ v Komárne

Naša Zem si zaslúži mať svoj sviatok KAŽDÝ DEŇ!
Vznik tohto medzinárodného sviatku bol nápadom senátora Gaylorda Nelsona z Wisconsinu, presvedčeného environmentalistu, ktorý dúfal, že zabezpečí jednotu občianskeho environmentálneho hnutia a zvýši ekologické povedomie.

 

“Cieľom bolo dosiahnuť takú celonárodnú demonštráciu záujmu o životné prostredie, ktorá by vytrhla politický establišment z letargie,” povedal senátor Nelson, “a konečne by sa táto otázka natrvalo dostala do národného politického programu.”
Triedenie odpadu
Svetový deň Zeme má upozorňovať na dopady ničenia životného prostredia a zároveň motivovať ľudí k zamysleniu a hľadaniu riešení aj v oblasti zmeny klímy.
Aj my v #recobal chceme motivovať a vzdelávať verejnosť. A čo je najlepšia motivácia? No predsa ísť príkladom! Rozhodli sme sa preto podieľať sa na organizácii zberu voľne pohodeného odpadu (tzv. litteringu) v rôznych našich partnerských mestách v spolupráci s partnerskými samosprávami, školami a organizáciami.
Každý krok sa predsa počíta!
Ďakujeme za spoluprácu Mestu Komárno, spoločnosti Clean City a najmä za účasť žiakom ZŠ v Komárne.

Triedenie odpadu šetrí životné prostredie, aj vašu peňaženku

Priemerný obyvateľ Slovenska vyhodí podľa Eurostatu takmer pol tony odpadu ročne. Množstvo vyprodukovaného odpadu sa navyše stále zvyšuje, za uplynulú dekádu narástlo o viac ako 35 %. Na Slovensku putuje, bohužiaľ, stále viac ako polovica komunálneho odpadu do spaľovní alebo na skládky. Budujeme environmentálnu záťaž pre ďalšie generácie a za odvoz čoraz väčšieho množstva odpadu si navyše priplácame. Zvrátiť túto nepriaznivú štatistiku môže každý z nás. Riešením je triedenie odpadu.

Kovy, papier, sklo a plasty. Tieto materiály sú hodnotné a opätovne využiteľné aj vtedy, keď sa u vás doma stali odpadom.  Vedeli ste, že triedený odpad sa z domácností odváža bezplatne? Domácnosti na Slovensku platia len za odvoz zmesového komunálneho odpadu. Ak zbierate odpad oddelene, množstvo zmesového odpadu sa úmerne znižuje. Keďže obaly tvoria až 45 % vyprodukovaného odpadu, ak vymiznú z nádob na komunálny odpad, jeho objem sa podstatne zníži. A váš ročný poplatok za odvoz odpadu sa môže znížiť aj o polovicu. Triedenie odpadu tak môže odľahčiť váš rozpočet, čo bude do budúcnosti čoraz významnejšie, keďže za odvoz zmesového odpadu budeme platiť čoraz viac. Neustále sa zvyšujúce poplatky za skládkovanie a plánovaná povinnosť pretriediť aj komunálny odpad zvýši náklady samospráv, a tie ich ich budú musieť preniesť na obyvateľov v podobe vyšších poplatkov.

A prečo teda neplatíme za odvoz separovaného odpadu? Kto hradí tieto náklady? Sú to výrobcovia. Všetci výrobcovia na Slovensku sú v rámci rozšírenej zodpovednosti povinní zabezpečiť plnenie cieľov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. V praxi to znamená, že musia už počas výrobného procesu dbať na to, aby ich výrobky mohli byť v budúcnosti recyklovateľné.  Na obale musia uvádzať materiál, z ktorého sú výrobky vyrobené, zaregistrovať sa v jednej z organizácií zodpovednosti výrobcov a platiť poplatky poplatky na financovanie recyklácie. Na druhej strane týmto spôsobom výrobcovia získavajú s pomocou domácností spät hodnotné suroviny, ktoré sú opakovane použiteľné vo výrobe.