Sabrina Goebel, odborníčka na obehové hospodárstvo z RecycleMe v Nemecku: Konajte včas, z dlhodobého hľadiska budete profitovať

Orientácia Európskej únie na obehové hospodárstvo nadobúda čoraz konkrétnejšie kontúry. Členské štáty už na vnútroštátnej úrovni postupne implementujú niektoré právne predpisy a mnohé ďalšie budú nasledovať v krátkodobom až strednodobom horizonte.

_________________

Čo už je v tomto momente známe:

 

  • Odvetvie obalov sa nachádza uprostred ďalekosiahleho prechodu smerom k obehovému priemyslu, ktorý efektívne využíva zdroje a znižuje množstvo odpadu.

 

  • Spoločnosti, ktoré sa do tohto vývoja nezapoja, musia počítať s drastickými obmedzeniami a sankciami.

 

  • Spoločnosti, ktoré sa orientujú na transparentné a obehové postupy, sú za to tento prístup odmeňované, a tak získavajú jasnú konkurenčnú výhodu.

________________

 

Sledovať tento dynamický vývoj popri riadení hlavnej činnosti podnikania je pre mnoho spoločností veľkou výzvou. Spoločnosť RecycleMe pomáha svojim zákazníkom v mnohých európskych krajinách postaviť sa tejto výzve čelom a podporuje ich pri využívaní trendu obehového hospodárstva vo svoj prospech vo forme svojej konkurenčnej výhody. Naše riešenia sú včasné, individuálne a inovatívne.

 

Akčný plán obehového hospodárstva

 

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (CEAP) je kľúčovou súčasťou Európskej zelenej dohody. Cieľom Zelenej dohody je umožniť prechod na konkurencieschopné a zdroje efektívne využívajúce hospodárstvo, ktorého princípom je napríklad, že hospodársky rast je oddelený od využívania zdrojov. Na podporu tohto cieľa sa CEAP zameriava na zvýšenie cirkulárnosti spoločností a ich produktov.

 

Tento plán má ďalekosiahle dôsledky pre obalový priemysel. Jednorazové obaly sa stávajú bezcennými a nezmyselnými. Devízou sú recyklovateľné a opätovne použiteľné obaly. A to devízou krytou prostriedkami ako sú dane, poplatky a stimuly. Napríklad, britská daň z plastových obalov bola zavedená vo Veľkej Británii 1. apríla 2022 – výrobcovia alebo dovozcovia plastových obalov, ktoré obsahujú menej ako 30 percent recyklátu, platia 200 libier za tonu.

 

Vždy o krok vpred pred konkurenciou s poradenstvom RecycleMe

 

RecycleMe vnáša do procesov svojich zákazníkov medzinárodné know-how v oblasti obalového manažmentu, recyklovateľnosti a rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR). Týmto spôsobom im poskytujeme cenné informácie o vývoji na trhu, zmenách zákonov špecifických pre jednotlivé krajiny a budúcich trendoch. Vďaka tomu môžu potrebné opatrenia iniciovať ešte v počiatočnom štádiu a s dostatočným predstihom, zatiaľ čo ich hlavná oblasť činnosti pokračuje bez obmedzení.

 

Podnikatelia by sa mali pripraviť už teraz: z dlhodobého hľadiska môžu prežiť len tí, ktorí aktívne prispôsobujú svoje procesy modernej obehovej ekonomike. Už teraz musia prijať opatrenia na správnych miestach, aby predišli sankciám a aby čo najlepšie využili stimuly. Udržať si prehľad o všetkých relevantných medzinárodných trhoch je náročné. RecycleMe pripravuje všetkých svojich zákazníkov na obehové hospodárstvo dneška a zajtrajška