Sabrina Goebel, odborníčka na obehové hospodárstvo z RecycleMe v Nemecku: Konajte včas, z dlhodobého hľadiska budete profitovať

Orientácia Európskej únie na obehové hospodárstvo nadobúda čoraz konkrétnejšie kontúry. Členské štáty už na vnútroštátnej úrovni postupne implementujú niektoré právne predpisy a mnohé ďalšie budú nasledovať v krátkodobom až strednodobom horizonte.

_________________

Čo už je v tomto momente známe:

 

  • Odvetvie obalov sa nachádza uprostred ďalekosiahleho prechodu smerom k obehovému priemyslu, ktorý efektívne využíva zdroje a znižuje množstvo odpadu.

 

  • Spoločnosti, ktoré sa do tohto vývoja nezapoja, musia počítať s drastickými obmedzeniami a sankciami.

 

  • Spoločnosti, ktoré sa orientujú na transparentné a obehové postupy, sú za to tento prístup odmeňované, a tak získavajú jasnú konkurenčnú výhodu.

________________

 

Sledovať tento dynamický vývoj popri riadení hlavnej činnosti podnikania je pre mnoho spoločností veľkou výzvou. Spoločnosť RecycleMe pomáha svojim zákazníkom v mnohých európskych krajinách postaviť sa tejto výzve čelom a podporuje ich pri využívaní trendu obehového hospodárstva vo svoj prospech vo forme svojej konkurenčnej výhody. Naše riešenia sú včasné, individuálne a inovatívne.

 

Akčný plán obehového hospodárstva

 

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (CEAP) je kľúčovou súčasťou Európskej zelenej dohody. Cieľom Zelenej dohody je umožniť prechod na konkurencieschopné a zdroje efektívne využívajúce hospodárstvo, ktorého princípom je napríklad, že hospodársky rast je oddelený od využívania zdrojov. Na podporu tohto cieľa sa CEAP zameriava na zvýšenie cirkulárnosti spoločností a ich produktov.

 

Tento plán má ďalekosiahle dôsledky pre obalový priemysel. Jednorazové obaly sa stávajú bezcennými a nezmyselnými. Devízou sú recyklovateľné a opätovne použiteľné obaly. A to devízou krytou prostriedkami ako sú dane, poplatky a stimuly. Napríklad, britská daň z plastových obalov bola zavedená vo Veľkej Británii 1. apríla 2022 – výrobcovia alebo dovozcovia plastových obalov, ktoré obsahujú menej ako 30 percent recyklátu, platia 200 libier za tonu.

 

Vždy o krok vpred pred konkurenciou s poradenstvom RecycleMe

 

RecycleMe vnáša do procesov svojich zákazníkov medzinárodné know-how v oblasti obalového manažmentu, recyklovateľnosti a rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR). Týmto spôsobom im poskytujeme cenné informácie o vývoji na trhu, zmenách zákonov špecifických pre jednotlivé krajiny a budúcich trendoch. Vďaka tomu môžu potrebné opatrenia iniciovať ešte v počiatočnom štádiu a s dostatočným predstihom, zatiaľ čo ich hlavná oblasť činnosti pokračuje bez obmedzení.

 

Podnikatelia by sa mali pripraviť už teraz: z dlhodobého hľadiska môžu prežiť len tí, ktorí aktívne prispôsobujú svoje procesy modernej obehovej ekonomike. Už teraz musia prijať opatrenia na správnych miestach, aby predišli sankciám a aby čo najlepšie využili stimuly. Udržať si prehľad o všetkých relevantných medzinárodných trhoch je náročné. RecycleMe pripravuje všetkých svojich zákazníkov na obehové hospodárstvo dneška a zajtrajška


Skutočne obehové sú približne 2 % svetovo vyrábaných plastov. Recobal spolu s Recelerate bojujú za zvýšenie obehovosti plastov a prinášajú na Slovensko riešenie na recykláciu ľahkých obalov

Triedenie a recyklácia hodnotných plastov sú jasnou odpoveďou na otázku, čo s obrovským množstvom plastového odpadu, ktoré ľudstvo po celom svete produkuje. Hoci sa o recyklácii veľa hovorí, v skutočnosti sa recyklované objemy príliš nemenia, a to u nás, ani vo svete. V ceste stojí nízky objem dostupného vytriedeného plastového materiálu, ale aj nedostatočné recyklačné kapacity.

“Povedomie o recyklácii PET fliaš sa na Slovensku zvýšilo v súvislosti s nedávno zavedeným zálohovým systémom. V prípade PET ide o vysokokvalitný plastový materiál, ktorý majú výrobcovia eminentný záujem získať späť, aby ho opätovne využili ako vstupnú surovinu a zaistili tak obehovosť svojich výrobkov,” konštatuje Beáta Kastlerová, konateľka spoločnosti RECobal, ktorá podpísala zmluvu so spoločnosťou Recelerate na recykláciu ľahkých obalových materiálov. “Menej známe, no rovnako hodnotné, sú polyolefíny. Hoci si pod krkolomným názvom na prvé počutie väčšina ľudí nevie nič predstaviť, poznáme ich pod skratkami PE (polyetylén) a PP (polypropylén) na výrobkoch a používame ich azda denne vo forme rôznych obalov, sáčkov, plastových vreciek a tašiek, potravinových fólií či opakovane využiteľných prepraviek a dóz na potraviny, určených aj na umývanie v umývačkách riadu.” Spolupráca RECobalu a Recelerate uzatvára medzeru medzi odpadovým hospodárstvom ľahkých obalov a recyklátorom. Moderné riešenie nakladania s odpadom priamo nadviaže na inovácie v priemyselnom meradle. Výsledkom tohto partnerstva je prepracovanie kritických krokov systému triedenia a recyklácie plastov a ich vyššia obehovosť.

Na Slovensku doteraz riešenie na recykláciu týchto vysokokvalitných a technologicky náročných materiálov neexistovalo. Cieľom RECobalu a Recelerate je to zmeniť. “Recelerate je nový spoločný podnik spoločnosti Borealis a skupiny Reclay, s ktorou úzko spolupracujeme. Borealis je svetovým popredným výrobcom polyolefínov a je zároveň majiteľom patentu komplexného technologického riešenia Borcycle™ na ich recykláciu. S potešením teda môžeme konštatovať, že aj tento prúd odpadu bude z obcí, v ktorých zabezpečujeme zber, dokonale obehový a vhodne zrecyklovaný,” vysvetľuje Beáta Kastlerová.

Doterajšie riešenia na zhodnocovanie tohto druhu odpadu síce predĺžili jeho životný cyklus, no nespĺňali parametre obehového hospodárstva. “V súčasnosti sa tieto plasty tavia a produkuje sa z nich granulát na výrobu nízkohodnotných plastových výrobkov. Takto spracované už nie sú ďalej recyklovateľné, čiže ide o takzvaný downcycling, resp. endcycling,” vysvetľuje B. Kastlerová. “Recyklačné kapacity a technológia Borealis zabezpečujú, že cenný plastový odpad sa zrecykluje na nový, vysokokvalitný materiál, aby sa jeho potenciál naplnil v mnohých životných cykloch. Ide teda o skutočné obehové hospodárstvo.”

Podľa OECD sa recykluje len 9 % celosvetovo produkovaných plastov.* V Európskej únii je to podľa údajov Európskej komisie 41 %.** “Tieto čísla však zahŕňajú aj spomínaný downcycling a endcycling, pri ktorých sa hodnotné materiály degradujú, až sa napokon stanú finálnym produktom končiacim v lepšom prípade pri energetickom zhodnotení, no žiaľ ešte stále vo veľkej miere aj na skládkach. Podľa odborných odhadov sú teda skutočne obehové možno 2 % svetových plastov***,” uvádza B. Kastlerová a dodáva: “Globálne čísla sú nepriaznivé, zvrátiť ich môžeme lokálne. Verím, že aj vďaka istote, že k jednotlivým prúdom odpadov pristupujeme maximálne zodpovedne a zhodnocujeme ich najmodernejšími a vysokokvalitnými recyklačnými metódami a v spolupráci s renomovanými partnermi, motivujeme ľudí, aby boli uvedomelí pri triedení odpadu. Pretože len vďaka nim dokážeme zabezpečiť, aby sa hodnotný materiál mohol aj naďalej využívať a nepredstavoval environmentálnu záťaž pre budúce generácie.”

 

Zdroje:
* OECD, Global Plastic Outlook, 2022
**Eurostat, 2019
***Improve RCP, 2022


Triedenie odpadu šetrí životné prostredie, aj vašu peňaženku

Priemerný obyvateľ Slovenska vyhodí podľa Eurostatu takmer pol tony odpadu ročne. Množstvo vyprodukovaného odpadu sa navyše stále zvyšuje, za uplynulú dekádu narástlo o viac ako 35 %. Na Slovensku putuje, bohužiaľ, stále viac ako polovica komunálneho odpadu do spaľovní alebo na skládky. Budujeme environmentálnu záťaž pre ďalšie generácie a za odvoz čoraz väčšieho množstva odpadu si navyše priplácame. Zvrátiť túto nepriaznivú štatistiku môže každý z nás. Riešením je triedenie odpadu.

Kovy, papier, sklo a plasty. Tieto materiály sú hodnotné a opätovne využiteľné aj vtedy, keď sa u vás doma stali odpadom.  Vedeli ste, že triedený odpad sa z domácností odváža bezplatne? Domácnosti na Slovensku platia len za odvoz zmesového komunálneho odpadu. Ak zbierate odpad oddelene, množstvo zmesového odpadu sa úmerne znižuje. Keďže obaly tvoria až 45 % vyprodukovaného odpadu, ak vymiznú z nádob na komunálny odpad, jeho objem sa podstatne zníži. A váš ročný poplatok za odvoz odpadu sa môže znížiť aj o polovicu. Triedenie odpadu tak môže odľahčiť váš rozpočet, čo bude do budúcnosti čoraz významnejšie, keďže za odvoz zmesového odpadu budeme platiť čoraz viac. Neustále sa zvyšujúce poplatky za skládkovanie a plánovaná povinnosť pretriediť aj komunálny odpad zvýši náklady samospráv, a tie ich ich budú musieť preniesť na obyvateľov v podobe vyšších poplatkov.

A prečo teda neplatíme za odvoz separovaného odpadu? Kto hradí tieto náklady? Sú to výrobcovia. Všetci výrobcovia na Slovensku sú v rámci rozšírenej zodpovednosti povinní zabezpečiť plnenie cieľov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. V praxi to znamená, že musia už počas výrobného procesu dbať na to, aby ich výrobky mohli byť v budúcnosti recyklovateľné.  Na obale musia uvádzať materiál, z ktorého sú výrobky vyrobené, zaregistrovať sa v jednej z organizácií zodpovednosti výrobcov a platiť poplatky poplatky na financovanie recyklácie. Na druhej strane týmto spôsobom výrobcovia získavajú s pomocou domácností spät hodnotné suroviny, ktoré sú opakovane použiteľné vo výrobe.