Na čo sa môžu výrobcovia pripraviť už teraz? Prinášame podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových  výrobkov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Okrem úpravy podrobností o vážení zmesového odpadu a triedených komunálnych odpadov, návrh vyhlášky ustanovuje aj podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov vo vzťahu k trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnému použitiu, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok prostredníctvom novej prílohy č. 10c. Upravuje tiež spôsob, ako výrobcovia obalov a výrobcovia neobalových výrobkov budú poskytovať údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Tieto údaje budú poskytované priebežne, v termínoch, ktoré výrobcom obalov a neobalových výrobkov určí ich zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov.

Na základe poskytnutých údajov zmluvné organizácie zodpovednosti výrobcov upravia finančné príspevky od zastúpených výrobcov, tzv. „ekomodulačné poplatky“.

Navrhovaná príloha č. 10c bude upravovať podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov, jej súčasťou budú tabuľky č. 1 až 3, prostredníctvom ktorých budú výrobcovia obalov a neobalových výrobkov zasielať vybrané údaje zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov.

V tabuľke č. 1 sa budú uvádzať údaje o materiálovom zložení obalov uvádzaných na vnútorný trh, tabuľka č. 2 obsahuje údaje o materiálovom zložení kompozitných obalov uvádzaných na vnútorný trh a tabuľka č. 3 bude sumarizovať údaje o materiálovom zložení neobalových výrobkov uvádzaných na vnútorný trh.

V tabuľke č. 1 budú výrobcovia obalov uvádzať  hmotnosti obalov podľa materiálového zloženia. Kompozitné obaly a obaly pozostávajúce z viac ako jedného materiálu sa v tabuľke budú uvádzať rozčlenené podľa materiálu obsiahnutého v obale. Ak daný materiál nepresahuje 5 % celkovej hmotnosti jednotky obalu, obalový materiál sa zaradí do hmotnosti prevažujúceho obalového materiálu (nad 95%).

V tabuľke č. 2 sa budú uvádzať len materiály, z ktorých je zložený kompozitný obal  uvedený v tabuľke č. 1  pozostávajúci z viac ako jedného materiálu, z ktorých ani jeden nepresahuje 95%  z celkovej hmotnosti kompozitného obalu.

Tabuľka č. 3 je určená pre uvádzanie hmotnosti neobalového výrobku podľa materiálového zloženia.

Termín účinnosti predmetnej vyhlášky bude pravdepodobne, odvolávajúc sa na neoficiálne  informácie z MŽP SR, posunutý na druhý polrok 2023, teda nie ako bolo pôvodne navrhované 1.1.2023.

V záujme OZV RECobal a taktiež našich klientov je už teraz sa pripraviť na nové ohlasovacie povinnosti včas, z tohto dôvodu zverejňujeme doteraz známe podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov v nasledujúcich tabuľkách:

 

Tabuľka č.1

Údaje o materiálovom zložení obalov uvádzaných na trh Slovenskej republiky

 

Obalový materiál Výroba (kg) Dovoz (kg) Vývoz (kg) Spolu (kg)
A Bp Br Cp Cr Dp Dr E=B+C-D
  primárny recyklát primárny recyklát primárny recyklát primárna recyklát
SKLO Sklo
Kompozitné sklo
PLASTY BEZ PET PDPE
HDPE
PP
PS
XPS
EPS
PVC
Iné plasty
Biologicky rozložiteľné plasty
Kompozitné plasty
PLASTY PET PET
PAPIER A LEPENKA Papier
Lepenka
Nasávaná kartonáž
Kompozitný papier
NÁPOJOVÝ KARTÓN Kompozit na báze lepenky (nápojový kartón)
KOVY Železné kovy
Hliník
Kompozitné železné kovy
Kompozitný hliník
DREVO Drevo
Kompozit s nedrevenými časťami
Ostatné
SPOLU

 

Tabuľka č.2                         Údaje o materiálovom zložení kompozitných obalov uvádzaných na trh Slovenskej republiky

 

Kompozitný obalový materiál rozčlenený na jednotlivé materiály Výroba (kg) Dovoz (kg) Vývoz (kg) Spolu (kg)
A Bp Br Cp Cr Dp Dr E=B+C-D
  primárny recyklát primárny recyklát primárny recyklát primárna recyklát
SKLO Sklo
PLASTY BEZ PET PDPE
HDPE
PP
PS
XPS
EPS
PVC
Iné plasty
PLASTY PET PET
PAPIER A LEPENKA Papier
Lepenka
Nasávaná kartonáž
KOVY Železné kovy
Hliník
DREVO Drevo
Ostatné
SPOLU

 

Tabuľka č.3               Údaje o materiálovom zložení neobalových výrobkov uvádzaných na trh Slovenskej republiky

 

Neobalový materiál Výroba (kg) Dovoz (kg) Vývoz (kg) Spolu (kg)
A Bp Br Cp Cr Dp Dr E=B+C-D
  primárny recyklát primárny recyklát primárny recyklát primárna recyklát
SKLO Sklo
Kompozitné sklo
PLASTY PET
PP
PS
PVC
Iné plasty
Kompozitné plasty
PAPIER A LEPENKA Papier
Noviny, časopisy
Kompozitný papier
  SPOLU

Fit pre ekomoduláciu? Ako posúdiť, či sú vaše obaly dobre recyklovateľné.

Ekomodulácia upriamuje zvýšenú pozornosť výrobcov na recyklovateľnosť obalov, ktoré uvádzajú do obehu. Tento stimul, na Slovensku vstupujúci do platnosti od januára 2023, finančne motivuje k využívaniu ekologickejších alternatív pri balení výrobkov. Za ťažko recyklovateľné obaly si naopak výrobcovia priplatia. Čo všetko vplýva na recyklovateľnosť obalov? Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ako posúdiť recyklovateľnosť vašich obalov už dnes.

 

Výrobcovia môžu už teraz začať s posudzovaním svojich obalov a podniknúť kroky smerujúce k tomu, aby boli v súlade so zásadami obehového hospodárstva. “Ekomodulačná metodika je síce ešte v príprave, už teraz však vieme, aké faktory ovplyvňujú to, či je obal dobre alebo ťažko recyklovateľný,” uvádza Ján Makovník, konateľ konzultačnej spoločnosti RecycleMe.

 

Chcete, aby boli vaše obaly viac udržateľné? Optimalizujte tieto ich vlastnosti:

 

 • Hmotnosť obalu
 • Použité materiály
 • Sfarbenie
 • Dizajn a konštrukcia obalov
 • Oddeliteľnosť jednotlivých častí obalu
 • Použitie lepidla
 • Štítky a etikety
 • Možnosť obal plne vyprázdniť

 

“Hoci je určenie skóre recyklovateľnosti pomerne komplexný proces, všeobecné zásady na zlepšenie recyklovateľnosti obalov sú odborníkom dobre známe. Mnohí výrobcovia už začali s prípravou a prijímajú opatrenia na zlepšenie recyklovateľnosti svojich obalov. Čím skôr tému výrobcovia podchytia, o to skôr budú benefitovať z výhod ekomodulácie v budúcnosti,” uvdza J. Makovník. Okrem toho dodáva, že ruka v ruke so samotným dizajnom a materiálom obalu ide aj jeho triediteľnosť a existencia lokálnej infraštruktúry na recykláciu. “S našimi zákazníkmi pracujeme v oblasti určovania miery recyklovateľnosti obalov a vyvíjame pre nich riešenia, ktoré im prinášajú efektívne výsledky a ekonomický prínos.”

Sú vaše obaly FIT pre recykláciu? Takto ich dostanete do formy!

 

Čo rozhodne zvážiť:

 • Materiály s veľmi vysokou recyklovateľnosťou: sklo, PPK, hliník, železné kovy
 • Materiály s vysokými recyklačnými kvótami: PP, PE a priehľadné PET fľaše
 • Mono-materiály
 • Čo najmenšie sfarbenie obalu

 

Čomu sa úplne vyhnúť:

 • Viacvrstvovým a multimateriálovým kombináciám
 • Výplniam a materiálom s odlišnou hustotou
 • Čiernemu sfarbenu na báze sadzí
 • Biologicky odbúrateľným plastom

 

 

Potrebujete pri posúdení recyklovateľnosti vášho obalu poradiť? Využite medzinárodné know-how skupiny RecycleMe a nechajte tím expertov s bohatými skúsenosťami v oblasti ekomodulácie navrhnúť to najlepšie riešenie pre váš biznis.


Eurokomisia predstavila nové pravidlá týkajúce sa obalov a odpadov z obalov

Novela Smernice o obaloch a odpadoch z obalov (PPWD)

Každý Európan vyprodukuje ročne v priemere takmer 180 kg odpadu z obalov. Obalový priemysel využíva najmä pôvodné materiály, keďže v rámci Európy sa na obaly používa až 40 % plastov a 50 % papiera. Bez dodatočných opatrení by EÚ do roku 2030 zaznamenala nárast odpadu z obalov o 19 % a v prípade odpadu z plastových obalov o 46 %.

Krátko pred Vianocami EÚ oficiálne zverejnila návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWD) s cieľom riešiť sústavne rastúci zdroj odpadu v EÚ.  Je to jeden z ústredných projektov na realizáciu Zelenej dohody, a preto má pre súčasnú Komisiu obrovský politický význam.

Je to zrejmé už z toho, že Komisia EÚ návrhom formálne mení predchádzajúcu smernicu na nariadenie. Týka sa priamo priemyslu a obchodu v celej EÚ, a preto už nie je potrebné, aby ju uplatňovali členské štáty.

Požiadavky na priemysel a obchod sú z obsahového hľadiska rozsiahle: od povinností označovania, požiadaviek na používanie recyklovaných plastov, požiadaviek na minimalizáciu obalov až po požiadavky na používanie opakovane použiteľných nádob.

Hlavným cieľom je znížiť množstvo odpadov z obalov do   roku 2040 o 15 % v porovnaní s rokom 2018, v každom členskom štáte v prepočte na jedného obyvateľa. Viedlo by to k zníženiu celkového objemu odpadu v EÚ o približne 37 % v porovnaní so situáciou, ak by sa právne predpisy nezmenili.

 

Cieľom viacerých opatrení je zabezpečiť úplnú recyklovateľnosť obalov do roku 2030. Stanovia sa kritériá navrhovania obalov, zavedie sa aj povinný podiel recyklovaného obsahu, ktorý výrobcovia musia zapracovať do nových plastových obalov. Vďaka tomu sa recyklované plasty môžu stať cennou surovinou, ako sa už ukazuje na príklade PET fliaš.

V návrhu sa vysvetlia nejasnosti, pokiaľ ide o to, ktoré obaly patria do ktorého recyklačného koša. Každý obal bude označený etiketou uvádzajúcou, z čoho je obal vyrobený a do ktorého toku odpadu by mal ísť.

Týmto návrhom Komisia EÚ robí významný krok smerom k uzavretiu recyklačného cyklu. Vítame zamýšľanú harmonizáciu požiadaviek na výrobcov a používateľov obalov a považujeme ju za nevyhnutnú pre zachovanie spoločného vnútorného trhu.