Nové predpisy rozšírenej zodpovednosti vo Švédsku

Švédsko robí výrobné spoločnosti ešte viac zodpovednými za odpad z obalov. Nové nariadenie o rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) za obaly prináša do švédskeho odpadového hospodárstva ešte vyššie štandardy. Pre medzinárodné spoločnosti pôsobiace na švédskom trhu sú zaujímavé najmä tieto inovácie: 

  • Tí, ktorí uvádzajú obaly na trh, budú v budúcnosti podliehať prísnejším registračným povinnostiam 

- Existujúca výnimka pre mliečne výrobky bola zo švédskeho systému zálohovania odstránená 

 

Švédsko je priekopníkom a ťahúňom inovácií 

Švédsko je oveľa viac ako IKEA, Volvo alebo Abba. Švédsko je jednou z najinovatívnejších ekonomík na svete. V roku 2022 sa škandinávska krajina umiestnila na treťom mieste v rebríčku Global Innovation Index. Z európskych krajín bolo len Švajčiarsko klasifikované ako ešte vyspelejšie. Nemecko sa umiestnilo na 8. mieste, Slovensko na 46. mieste. Česká republika zaujala tento rok 30. pozíciu. Čo robia Švédi inak, ako my? 

Ak sa pozriete na nedávne politické rozhodnutia, obzvlášť pozoruhodné je napríklad zriadenie „Národnej rady pre inovácie. Tú spustil v roku 2015 premiér Stefan Löfven s cieľom podporovať inovácie prostredníctvom spolupráce medzi vládou, univerzitami a spoločnosťami. Od decembra 2021 sú nápady a projekty Rady zapracované do bežnej činnosti vlády. Vo Švédsku sú teda inovácie pevne zakorenené nielen v mysliach ľudí, ale aj vo vláde. 

Švédsko ako hnacia sila ekonomických inovácií chce splniť aj európsky štandard v obalovom priemysle a odpadovom hospodárstve. Začiatkom júla bolo preto zverejnené nové švédske nariadenie o zodpovednosti výrobcov za obaly. 

Ak zahraničné spoločnosti dovážajú svoje výrobky na švédsky trh alebo predávajú svoje výrobky švédskym spotrebiteľom, nové švédske nariadenie o zodpovednosti výrobcov za obaly sa vzťahuje aj na tieto spoločnosti. Pohľad do Švédska sa neoplatí len tým, ktorí sa chcú inšpirovať inovatívnymi švédskymi obchodnými modelmi. 

  

Stručný pohľad na nové nariadenie RZV 

Nové nariadenie (2022:1274) nahrádza rovnomenné nariadenie z 18. júla 2018 (2018:1462) a nariadenie o systémoch spätného odberu plastových fliaš a kovových plechoviek z 5. apríla 2005 (2005:220). Spája ich do jedného právneho textu, zachovávajúc podstatné prvky oboch nariadení (definície, ciele, hodnotenie typov obalov, dizajn obalov atď.). 

 

Nové nariadenie sa týka najmä týchto bodov: 

  • Systém zberu z domácností sa zreviduje tak, že od roku 2024 budú za zber domového odpadu zodpovedné obce. 
  • Všetci výrobcovia obalov musia byť združení k akreditovanej organizácii OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov). OZV preberajú zodpovednosť za zber, triedenie a recykláciu odpadu výrobcov obalov. Nové predpisy zodpovedajú minimálnym požiadavkám na OZV podľa smernice EÚ 2018/851. Okrem toho sa musia od 1. januára 2023 zaregistrovať na švédskom úrade na ochranu životného prostredia Naturvårdsverket, čo znamená každoročnú povinnosť nahlasovať úradu typ a hmotnosť dovezeného/ vyrobeného obalu. 

 

- Zahraničné spoločnosti so sídlom mimo Švédska, ktoré dodávajú obaly alebo balené produkty priamo koncovým používateľom vo Švédsku, môžu v budúcnosti vymenovať splnomocneného zástupcu, ktorý prevezme ich povinnosti výrobcu. 

 

Obzvlášť zaujímavé pre medzinárodné spoločnosti: 

- Novela nariadenia o obaloch (2022:1275) zverejnená v ten istý deň odstraňuje existujúcu výnimku pre mliečne výrobky zo švédskeho systému zálohovania. Nová legislatíva navyše od roku 2030 reguluje minimálny recyklovaný obsah 30 % vo všetkých plastových obaloch nápojov, ktoré obsahujú menej ako tri litre. 

 

RZV: Spoločnosti nesú plnú zodpovednosť 

Čo je vlastne „RZV? Rozšírená zodpovednosť výrobcov je v EÚ v platnosti už roky. Interpretácia sa však v jednotlivých členských štátoch líši. 

RZV uvádza, že výrobné spoločnosti sú zodpovedné za celý životný cyklus svojich produktov. Od návrhu až po likvidáciu a recykláciu. Oblasť zodpovednosti spoločnosti nezahŕňa len samotný produkt, ale aj všetky obaly, ktoré sú uvedené do obehu. Aj keď sú za skutočnú likvidáciu zodpovední koncoví používatelia, výrobcovia sú povinní zabezpečiť správny proces recyklácie. V praxi delegujú túto zodpovednosť na RZV, ako je opísané vyššie. 

Rozšírená zodpovednosť výrobcu tak priamo prispieva k udržateľnému obehovému hospodárstvu. Produkty aj obaly je možné po použití opätovne použiť alebo aspoň recyklovať. 


Prevezmite zodpovednosť a splňte si povinnosti výrobcu prostredníctvom našej OZV

Je skvelé, že otázkam obehového hospodárstva a recyklácie odpadov z obalov sa v súčasnosti venuje v Európskej únii stále viac pozornosti. Zvyšujúce sa ceny energií, nedostatok prírodných zdrojov a znečisťovanie našej planéty okrem iného aj odpadom z obalov sú v centre záujmu celej spoločnosti. Považujem to za dôležité, ak ako Európska únia chceme skutočne dosiahnuť naše ambiciózne environmentálne ciele.

Na Slovensku sa spoločne s mojimi spolupracovníkmi snažíme prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov! Ako organizácia zodpovednosti výrobcov podporujeme našich zákazníkov pri plnení ich zodpovednosti v oblasti zberu, triedenia a recyklácie obalových materiálov nimi umiestnených na trh. K tejto našej úlohe pristupujeme zodpovedne, pretože skutočne veríme, že aj našou snahou môžeme prispieť k zmene. Kvalitná recyklácia použitých obalových materiálov šetrí energiu, znižuje emisie CO2 a pomáha chrániť prírodné zdroje - pretože recyklovaný materiál sa môže použiť pri výrobe nových výrobkov.

Aby sme mohli túto úlohu plniť čo najlepšie, musíme disponovať potrebnými finančnými zdrojmi. Je našou povinnosťou investovať do technológie, infraštruktúry a zamestnancov, aby sme zabezpečili najvyššiu kvalitu našej práce. Žiaľ, na slovenský trh sa stále uvádza vysoké množstvo obalového materiálu, ktorý nie je registrovaný a spoplatnený v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  Aj v dnešných časoch je príliš veľa výrobcov, ktorí neberú svoju environmentálnu zodpovednosť vážne a odmietajú platiť poplatky za nimi uvedené obaly na slovenský trh, čo je v rozpore so zákonom. Pravdepodobne sa nájde aj množstvo takých, ktorí o svojich zákonných povinnostiach jednoducho nevedia. Najmä pri e-shopoch sa nám táto skúsenosť opakuje.

Preto chcem vyzvať všetkých výrobcov (plničov, baličov, distribútorov), ktorí uvádzajú obaly na slovenský trh: Prevezmite zodpovednosť a splňte si svoje povinnosti prostredníctvom našej OZV, ktorá za vami zaplatené poplatky zabezpečí, že budú vyššie množstvá odpadov recyklované vo vysokej kvalite! Pretože tak je to správne! Pretože naše ciele dosiahneme len spoločne.

Ak si nie ste istí svojimi povinnosťami, kedykoľvek kontaktujte mňa alebo mojich kolegov. Poďme spoločne niečo zmeniť! Ďakujeme!


Recyklácia – záchranné koleso v environmentálnej kríze 

Hoci vieme, že naše zdroje sú obmedzené, bohatstvo našej planéty spotrebúvame rýchlejšie, ako sa dokáže regenerovať.

Takzvaný Earth Overshoot Day, čiže deň vyčerpania prírodných zdrojov na daný rok, sa každým rokom posúva dopredu. Tento rok pripadol na 28. júla. Všetky suroviny – ako ropa, piesok, rudy – na tento rok sa v tento deň vyčerpali. Teraz už ideme na ekologický dlh. Ak chceme chrániť životné prostredie z dlhodobého hľadiska, potrebujeme opatrné a spravodlivé zaobchádzanie s cennými zdrojmi našej Zeme. Dosiahnutie účinnej ochrany klímy si vyžaduje spoluprácu v rámci celého hodnotového reťazca. Len spoločne môžeme tento problém riešiť a prispieť svojou časťou k fungujúcemu obehovému hospodárstvu. 

 Staré sa stáva novým 

Ešte stále veľmi málo ľudí venuje pri nakupovaní pozornosť vedomému výberu udržateľných produktov. Aj preto ľudstvo tvorí oveľa viac odpadu, ako je nevyhnutné.

Hlavným zdrojom množstva odpadu je svojím spôsobom ekonomika, pretože pri výrobe a spotrebe nových produktov prirodzene vzniká aj množstvo odpadu. Okrem organického odpadu, objemného odpadu a iného zvyškového odpadu tvoria veľkú časť odpadu, ktorý nám vzniká, obaly. Patria sem recyklovateľné materiály ako sklo, plast, papier, hliník, pocínovaný plech, kompozity, oceľ, ale aj drevo a iné obalové materiály. Recykláciou sa tieto cenné materiály vracajú späť do ekonomického cyklu a sú opäť použiteľné. Buď opätovným použitím spotrebovaných produktov v ich pôvodne použitej forme alebo rozdrvením materiálu, ktorý tvorí odpadový produkt a jeho premenou na nový produkt. V zmysle motta: "Nové veci vznikajú zo starých." 

 

Menej sa rovná viac 

V prvom rade platí pravidlo: Znižovanie množstva odpadu vedie k ochrane životného prostredia, ľudí a úspore zdrojov.

Nahromadený odpad spôsobuje únik škodlivých látok do pôdy a tvorbu plynov škodlivých pre klímu. Moderné odpadové hospodárstvo robí všetko pre efektívne opätovné využívanie cenných surovín a energie. Podstatou obrátenej pyramídy princípov, ktorá vzišla z rámcových smerníc EÚ, je aj vyhýbanie sa plytvaniu – malo by vznikať čo najmenej odpadu. Nie vždy je možné neprodukovať odpad, preto sú potrebné alternatívne riešenia. Výrobcovia by mali uprednostňovať materiály, ktoré možno recyklovať vždy, keď je to možné. Až v ďalšom kroku ich možno opätovne spracovať. Zvyšné nerecyklovateľné materiály sa buď „recyklujú“ v poslednom kroku, napríklad v zmysle výroby energie, alebo sa likvidujú na skládkach. V horšom prípade to zase znamená, že odpad skončí v oceánoch. 

 

Úspora vďaka nahrádzaniu 

Recyklácia je jedinečný spôsob nakladania s odpadom, ku ktorému zatiaľ neexistuje relevantná alternatíva.

Pre zem je omnoho menej zaťažujúca, ako klasická likvidácia odpadu. Odporcovia recyklácie často používajú argument, že pri procese recyklácie sa spotrebuje veľa energie. Tento argument je čiastočne pravdivý, no je nutné dodať, že všetky moderné technológie, najmä s ohľadom na budúcnosť a čoraz viac digitalizovaný svet, spotrebujú veľa energie. Do úvahy však treba vziať aj to, že recyklácia znižuje množstvo energie potrebnej na výrobky, pretože sekundárna výroba spotrebuje v priemere menej energie, ako výroba od začiatku. V konečnom dôsledku sa ušetria skleníkové plyny, pretože energia sa plytvá len v primárnej výrobe na ťažbu a čistenie surovín. Recyklácia zabraňuje tomu, aby sa na výrobu nových produktov museli ťažiť cenné suroviny. A čím pomalšie budeme čerpať naše zdroje, tým dlhšie ostanú dostupné pre budúce generácie. 

 

Výrobcovia musia konať 

Recyklácia materiálov vedie k záchrane planéty. Tento prístup môže byť úspešný len vtedy, ak sa do procesu zapoja všetci aktéri. Vyžaduje si to aj ďalší vývoj, výskum a vzdelávanie. 

K zmene pohľadu smerom k uvedomelejšiemu nákupnému správaniu musí dôjsť v celej spoločnosti. Pri nákupe by sme sa mali často pýtať, či neexistujú udržateľnejšie alternatívy, pretože aj ten najmenší individuálny príspevok môže urobiť veľký rozdiel. Legislatívne podmienky jasne smerujú k dosiahnutiu výrazne vyššej miery recyklácie a prechodu na obehové hospodárstvo. 

Pre dokonalú súhru v boji proti nedostatku zdrojov sú teraz potrebné optimalizačné prístupy prostredníctvom inovatívnych obalových riešení z výrobného priemyslu a uvedomelé nákupné a separačné správanie spotrebiteľov. 

 

Obrátená pyramída zásad odpadového hospodárstva 

Rámcová smernica EÚ o odpade (RL2008/98/EG)  uvádza päťstupňovú hierarchiu odpadu, na ktorej majú najvyššiu prioritu:

  • predchádzanie vzniku odpadu a
  • jeho opätovné použitie alebo ďalšie využitie.

Predchádzanie vzniku odpadu znamená zníženie množstva odpadu prostredníctvom opätovného použitia na jednej strane a predĺženie životnosti produktov na strane druhej, ako aj predchádzanie škodlivým dosahom odpadu na životné prostredie a zdravie a vyhýbanie sa škodlivým produktom.