Európska komisia zverejnila nové pravidlá používania recyklovaného plastu v obaloch na potraviny 

V záujme zvýšenia miery recyklácie by sa mal recyklovaný plast  v budúcnosti používať aj na balenie potravín. Z tohto dôvodu Európska komisia prijala nové predpisy. Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1616 o materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu určených na styk s potravinami nadobudol účinnosť 10. októbra 2022 a zrušil nariadenie Komisie  č. 282/2008.  

 

Nové nariadenie 

  • stanovuje jasné pravidlá bezpečného používania recyklovaných plastov na balenie potravín. 
  • pomáha recyklačnému priemyslu nájsť vhodné spôsoby recyklácie plastov, ktoré sa zatiaľ nedajú použiť na balenie potravín. 
  • poskytuje základ pre vhodnosť recyklačných technológií, a tým aj bezpečnosť pre použitie v potravinárskych obaloch. 
  • podporuje väčšiu transparentnosť prostredníctvom verejného registra (recyklačné procesy, recyklátori a recyklačné zariadenia spadajúce do rozsahu pôsobnosti). 

Vďaka novým predpisom dúfajú recyklátori plastov a prevádzkovatelia podnikov v rýchlejšie spracovanie pri schvaľovaní procesov recyklácie PET Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). V poslednom čase dochádzalo k opakovaným oneskoreniam v takýchto schvaľovacích postupoch. Nariadenie by malo umožniť udeľovanie individuálnych schválení pre viac ako 200 procesov mechanickej recyklácie PET.  

Pokiaľ ide o minimálne kvóty na používanie recyklovaných materiálov v PET fľašiach na nápoje podľa smernice o jednorazových plastoch, má sa uľahčiť dosiahnutie záväzných cieľov (napr. 25 % recyklovaných plastov do roku 2025).  

Podľa Komisie EÚ po nadobudnutí účinnosti nariadenia už nebudú možné vnútroštátne predpisy. To znamená, že v budúcnosti už nebude možné používať materiál prichádzajúci do kontaktu s potravinami vyrobený z recyklovaného plastu na základe vnútroštátnych povolení. 


Trh organizácií zodpovednosti výrobcov treba zmodernizovať, a nie trvať na zabehnutých štruktúrach

Podľa štatistického úradu ide stále takmer polovica slovenského odpadu na skládky, v roku 2020 to bolo 47 %. Separovane vyzbierať dokázali Slováci z celkového objemu viac ako 2,6 milióna ton odpadu ledva štvrtinu. Spoliehať sa na to, že zvrat dosiahneme s využitím doterajších zabehnutých systémov, považuje Beáta Kastlerová, konateľka OZV RECobal, za spiatočnícke. Je potrebné prijať rázne opatrenia v podobe stimulov na predĺženie životného cyklu výrobkov, podporu opätovného použitia plastov a ich kvalitnej recyklácie. Aktuálny vysoký dopyt po surovinách tomu nahráva do karát a výrobcovia, ktorí zareagujú razantne, môžu zo situácie ťažiť.

 

Štatistické ukazovatele odpadového hospodárstva sa stále javia ako nepriaznivé, a to napriek rôznym opatreniam, ako napríklad zálohový systém PET fliaš. Evidujete za posledné roky pozitívny vývoj?

Podľa štatistického úradu sme poslali v roku 2020 až 47 % odpadu na skládky, v roku 2016 to bolo 67 %. V roku 2020 Slováci vyseparovali 24,9 % odpadu, v roku 2016 to bolo 14,5 %. Hoci vnímame pozitívny trend, stále to nie je dostatočné a vpred sa posúvame len slimačím tempom. Aktuálna situácia je výsledkom systému, ktorý na Slovensku ešte donedávna fungoval. Ten si žiada zmenu. Na Slovensku je veľký priestor pre rozvoj a modernizáciu systémov zodpovednosti výrobcov, zvýšenie miery separovaného odpadu a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva. Zo skúseností našich zahraničných partnerov vieme, že opatrenia a stimuly fungujú. Ak ich miesto držania sa skostnatelých štruktúr implementujeme, môžeme z toho ako spoločnosť citeľne benefitovať.

 

Svetové organizácie varujú pred celosvetovou záplavou plastami. Čo konkrétne sa podľa vás dá proti tomu robiť?

V prvom rade sú to stimuly na predĺženie životného cyklu a opätovného využitia výrobkov. Ďalej je to systematické zvyšovanie povedomia o nutnosti separovaného zberu a v neposlednom rade budovanie kvalitnej recyklačnej infraštruktúry, ktorá by zabezpečila skutočnú obehovosť plastov. Pri recyklácii totiž rozlišujeme medzi teoretickou a praktickou recyklovateľnosťou výrobku a legislatívne zmeny bez reálnych investícií na ich implementáciu ostávajú len dobrým úmyslom.

 

Čo to znamená v praxi?

Obal pracieho prostriedku je teoreticky veľmi dobre recyklovateľný. Otázkou však ostáva, či ho má každý občan na ktoromkoľvek mieste na Slovensku možnosť hodiť do separovaného zberu. Či existujú všade triediace linky a recyklačné centrá. Či sa obaly z hodnotných plastových materiálov skutočne recyklujú v uzavretom obehu a použijú sa na opätovnú výrobu recyklovateľného obalového materiálu, alebo sa obal tzv. downcykluje či endcykluje, čiže sa z neho vyrobí napríklad granulát alebo vlákna a následne produkt, ktorý sa už ďalej recyklovať nedá.

 

Stáva sa teda, že spotrebiteľ kupuje recyklovaný výrobok s dobrým úmyslom, a pritom by tento materiál mohol mať omnoho efektívnejšie využitie?

Presne tak, s tým však súvisí celá problematika greenwashingu. Obzvlášť kritickí sme pri vláknach pre odevný priemysel. Spotrebiteľ má pocit, že robí nákupom šatstva z recyklovaného materiálu dobrú vec. V skutočnosti sa však pri praní takéhoto odevu uvoľňujú do odpadovej vody a následne do vodných tokov mikroplasty a v súčasnosti sa pri zatiaľ neexistujúcom riešení recyklácie odevov nepotrebný kus vyhodí a v lepšom prípade ide na energetické zhodnotenie, v tom horšom na skládku.

 

Ako sa tomu dá zabrániť?

Napríklad takým riešením, aké na Slovensko prinášame v spolupráci s Recelerate na recykláciu vysokokvalitných a technologicky náročných materiálov. Recelerate je nový spoločný podnik spoločnosti Borealis a skupiny Reclay, s ktorou úzko spolupracujeme. Borealis je svetovým popredným výrobcom polyolefínov a je zároveň majiteľom patentu komplexného technologického riešenia Borcycle™ na ich recykláciu. V súčasnosti sa tieto plasty zvyčajne tavia a produkuje sa z nich granulát na výrobu nízkohodnotných plastových výrobkov. Recyklačné kapacity a technológia Borealis zabezpečujú, že cenný plastový odpad sa zrecykluje na nový, vysokokvalitný materiál, aby sa jeho potenciál naplnil v mnohých životných cykloch. Ide teda o skutočné obehové hospodárstvo.

 

Aká je v súčasnosti situácia na trhu OZV?

Vnímam ju ako veľmi dynamickú a konkurenčnú. Nazvala by som ju obdobím transformácie. Vysoko potrebnej transformácie, podotýkam. V minulosti fungujúci monopolný systém podporil vznik pomerne veľkých, no zároveň málo efektívnych štruktúr, ktoré majú na svedomí súčasný stav odpadového hospodárstva na Slovensku. Tieto zabehnuté štruktúry teraz čelia príchodu nových organizácií so štíhlou organizačnou štruktúrou a schopnosťou promptne nasmerovať know-how a investície do moderných a efektívnych riešení.

 

Čo táto situácia prinesie výrobcom?

Samotní výrobcovia môžu z tohto vývoja len profitovať, najmä čo do kvality a šírky poskytovaných služieb a know-how. Naša spoločnosť napríklad prináša na Slovensko bohaté medzinárodné skúsenosti a vďaka našim spoluprácam s nadnárodnými spoločnosťami vieme zabezpečiť ako jediní na Slovensku špičkové riešenia recyklácie rôznych prúdov odpadu. Naši právnici a konzultanti pre našich zákazníkov neustále monitorujú a vyhodnocujú legislatívne požiadavky na všetkých relevantných trhoch, čo v súčasnosti predstavuje viac ako 100 krajín sveta. S našimi partnerskými OZV vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Fínsku a v Kanade neustále sledujeme a benchmarkujeme požiadavky regulátorov, ako aj najmodernejšie recyklačné technológie.

 

O aké príležitosti pre výrobcov konkrétne ide?

Doteraz sa recykláty využívali predovšetkým na znižovanie nákladov a o kvalitný recyklovaný materiál bol pomerne malý záujem. V súčasnosti však zažívame obrat o 180 stupňov. Všetky výrobné segmenty pociťujú v dôsledku pandémie a následne ruskej vojny nedostatok materiálov. Ako spoločnosť sme si uvedomili, že zdroje sú obmedzené a je našou zodpovednosťou udržať ich v obehu čo najdlhšie. Dopyt po vysokokvalitných recyklátoch zažíva raketový nárast, čo vplýva aj na ceny týchto materiálov a výrobcovia by si toho mali byť vedomí. V odvetví obalov navyše prebieha doslova revolúcia prechodu k obehovému hospodárstvu. Na Slovensku sa v tejto súvislosti veľa hovorí o ekomodulácii, ktorá bude aktuálna od budúceho roka. Často sa prezentuje ako strašiak, my v nej vidíme veľkú príležitosť. Výrobcovia, ktorí tento trend podchytia dostatočne skoro, z toho môžu vyťažiť značnú konkurenčnú výhodu. Naopak tí, ktorí nezareagujú, budú musieť počítať s drastickými sankciami.

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal už viac ako 10 rokov plní vyhradené povinnosti za zastúpených výrobcov. Spoločnosť si zakladá na zavádzaní efektívnych systémov triedeného zberu odpadu a transparentnom plnení všetkých zákonných povinností. RECobal je navyše spoľahlivým partnerom obcí pri zavedení a vykonávaní triedeného zberu a poskytuje environmentálne poradenstvo. Venuje sa tiež vzdelávaniu verejnosti v oblasti predchádzania vzniku odpadov a správneho triedenia odpadov v domácnostiach.


Christian Abl, Raan Group: Európsky komoditný trh je v pohybe. Teraz je čas konať!

Európsky trh so surovinami prechádza v súčasnosti doslova prevratom. Ten predstavuje obrovskú príležitosť pre ďalší rozvoj a hospodársky rast. Christian Abl, odborník na obehové hospodárstvo z nemeckej Raan Group, je presvedčený, že máme jedinečnú možnosť inovovať naše ekonomické zmýšlanie a postoj k zaobchádzaniu so zdrojmi. Technologické a právne predpoklady sú k dispozícii. Obehové hospodárstvo musíme teraz už len spoločne implementovať do praxe.

Ekonomické trendy na európskom trhu so surovinami sa v súčasnosti zásadným spôsobom menia. Nové zákonné požiadavky ako napríklad daň z plastov, ktorá už bola zavedená vo Veľkej Británii, rastúci spoločenský tlak a všadeprítomný nedostatok surovín v dôsledku dosahov pandémie COVID a ruskej vojny spôsobujú, že nedostatok alternatív k fungujúcemu obehovému hospodárstvu vytvorili spoločné povedomie o tom, že zdroje materiálov sú obmedzené. Výrobcovia sú v súčasnosti čoraz viac zodpovední za to, aby suroviny udržali v obehu čo najdlhšie.

Toto povedomie dorazilo aj do Rakúska a už teraz vidíme kroky správnym smerom. Jedným z nich je zavedenie jednosmerného zálohovacieho systému od roku 2025. Moderné zálohovacie systémy pre jednorazové a opakovane použiteľné položky sa v strednodobom horizonte stanú štandardom v celej Európe a ich cieľom je predĺžiť životný cyklus obalov nad rámec jednorazovej spotreby. Zároveň tiež vidíme, že v Rakúsku – ako aj v mnohých iných európskych krajinách – nás ešte čaká veľa práce. Štruktúru odpadového hospodárstva, najmä triedenie a recykláciu odpadov z obalov, možno v mnohých oblastiach ešte rozšíriť. A to je dôvod, prečo je čas začať konať. Otrasy na trhoch by sme mali využiť na implementáciu dobrých podmienok a regulačných impulzov, a spoločne vykročiť zo surovinovej krízy smerom k spoločenskému rozvoju a ekonomickému rastu.

 

Dopyt sa mení, trh ho musí nasledovať

 

Skutočnosť, že regulačné požiadavky účinkujú a že dochádza k nevyhnutnej zmene informovanosti, možno vidieť aj na zmene dopytu na trhu so surovinami. Kým pred dvoma rokmi sa recykláty využívali predovšetkým na znižovanie nákladov v rôznych aplikáciách a o kvalitný recyklovaný materiál z pospotrebiteľského zberu bol pomerne malý záujem, v súčasnosti dopyt citeľne rastie. Trh s plastmi s vysokým podielom vysokokvalitného recyklátu je v porovnaní s trhom s novým tovarom stále malý, ale zaznamenáva silný nárast dopytu a vysoký rast. V súlade s tým sa v súčasnosti pohybujú aj ceny týchto materiálov na pomerne vysokej úrovni a pravdepodobne ešte nejaký čas vysoké zostanú, keďže v blízkej budúcnosti neočakávame nadmernú ponuku. Konkurencia vyplývajúca z tejto situácie je pod tlakom uspokojovať dopyt inovatívnymi a zákaznícky orientovanými riešeniami.

 

Spolupráca ako kľúč k úspechu

 

Partnerstvá a spolupráca v rámci celého hodnotového reťazca sú dôležitým faktorom pri vytváraní synergií a spájaní individuálnych silných stránok. Spoločnosť Recelerate spája odborné znalosti Reclay v oblasti zberu a triedenia obalového odpadu s materiálovým know-how spoločnosti Borealis. To vytvára nový, inovatívny prístup k samostatnému obehu: Výrobcovia v Nemecku, Rakúsku a na iných európskych trhoch prenášajú zodpovednosť za spätný odber určitého množstva obalov na Reclay. Tie sa následne triedia a recyklujú prostredníctvom Recelerate. A Borealis zabezpečuje, že sa na trh vracajú množstvá vysokokvalitných surovín s kvalitným obsahom recyklátu, ktoré sú výrobcom opäť k dispozícii pre nové výrobky.

Takéto modely budú budúcnosťou medzinárodného obehového hospodárstva. Musíme spolupracovať na dosiahnutí jedného cieľa: šetriť prírodné zdroje a využiť možnosti, ktoré nám recyklačné technológie poskytujú, na rozvoj a rast.