Veľká Británia zaviedla daň z plastov

Od 1. apríla nadobudol v Spojenom kráľovstve účinnosť zákon o dani z plastov. Daň sa týka plastových obalov, ktoré sú vyrobené v Spojenom kráľovstve alebo sú doň dovezené a ktoré nie sú aspoň 30-percentnými recyklátmi. Tieto sú zdanené sumou 200 libier za tonu. Ako plastový obal sa pritom posudzuje každá zložka obalu, ktorá podľa hmotnosti frakcie pozostáva prevažne z plastu. Obaly, ktoré obsahujú aspoň 30 % recyklovaného plastu, budú od dane oslobodené. Britská vláda sa takto snaží motivovať výrobcov, aby vo svojich obaloch používali recyklované materiály.

 

Zavedenie novej dane sa dotkne výrobcov a dovozcov plastových obalov, v neposlednom rade však aj spotrebiteľov, ktorí to pocítia na zvýšených cenách. Aké kroky by mali výrobcovia a distribútori podniknúť vám radi vysvetlíme na osobnom stretnutí.


Ako správne triediť odpad?

Nedbanlivosť pri triedení odpadu môže spôsobiť, že celý obsah kontajnera alebo vreca so separovaným odpadom skončí v spaľovni alebo na skládke. Ak pracovníci zberovej spoločnosti zistia v obsahu triedene zbieraného odpadu nedostatky v prevládajúcej miere, podľa zákona o odpadoch ho automaticky presunú do komunálneho odpadu. Najčastejšími problémami sú prítomnosť materiálov nevhodných na recykláciu a znečistenie.

Ako teda správne triediť? Ako prvé by ste si mali všimnúť inštrukcie na nádobách na separovaný zber. Tie vám povedia, ako prebieha triedenie vo vašom meste či obci. Informácie o spôsobe triedenia získate aj prostredníctvom miestnej samosprávy. Základným pravidlom správne triedeného zberu je, aby sa jednotlivé zložky navzájom nemiešali. Výnimkou však môže byť spoločný zber plastov, kovových obalov, prípadne viacvrstvových kombinovaných obalov. Podľa miestnych postupov si potom doma priebežne triedite svoj odpad do jednotlivých nádob a vynášate ho podľa systému, ktorý vaša obec prevádzkuje.

 

Okrem toho, aký obal do akého kontajnera či vreca hodiť, by ste mali dávať pozor, v akom stave ho vyhadzujete. Znečistenia, mastnota, zvyšky jedla – to všetko sú nedostatky, ktoré môžu spôsobiť, že odpad nebude vhodný na recykláciu.

Čo kam patrí? V akom stave by sme mali odpad vyhadzovať?

Pozrite si náš praktický prehľad:

Modrá nádoba – papier

Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, vrecká a pod.

Nepatrí sem: papierové vreckovky a kuchynské utierky, mokrý, mastný alebo znečistený papier, voskovaný papier, samoprepisovací papier a termopapier, obaly z kombinovaných materiálov (tetrapaky), rolky z WC papiera, obaly z vajec

 

Zelená nádoba – sklo

Patrí sem: sklené fľaše, sklené nádoby, poháre, tabuľové sklo a sklené črepy

Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, plexisklo, žiarovky a žiarivky, neónové trubice, autosklo, bezpečnostné sklo, borosilikátové sklo (zapekacie misy), sklo kombinované s inými materiálmi

 

Žltá nádoba – plasty (v niektorých obciach aj kovy)

Patrí sem: PET fľaše, kelímky, mikroténové vrecúška, plastové obaly na jedlo, plastové obaly čistiacich prostriedkov a kozmetických produktov, polystyrén, fólie

Nepatrí sem: obaly znečistené zvyškami jedla, mastné obaly, obaly chemických a nebezpečných látok, linoleum, guma, molitan, plexisklo, viacvrstvové obaly

 

Červená nádoba – kovy

Patrí sem: kovové obaly, plechovky a konzervy, viečka z jogurtov, alobal, kovové uzávery a viečka

Nepatrí sem: kovové obaly farieb, lepidiel a iných chemikálií

 

Hnedé nádoby – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO)

Patrí sem: odpad zo zelene a záhrad, odrezky ovocia a zeleniny z kuchyne, zvyšky jedla, škrupiny z vajec, piliny, slama, popol, usadeniny kávy a čaju

Nepatrí sem: odpad z kuchyne živočíšneho pôvodu (mäsové a mliečne produkty), výkaly domácich miláčikov, potraviny v obaloch, ohorky z cigariet, uhynutá zver,  celofán a mašle z rezaných kvetov

 

Čo s ďalším odpadom?

Nadrozmerný odpad, nábytok, elektronika a iné – odviezť na zberný dvor

Použitý kuchynský olej – zliať do nádoby a odniesť na čerpaciu stanicu Slovnaft

Baterky – zaniesť na zberné miesta v obchodoch s potravinami alebo obchodoch s elektronikou

Nevyužité alebo expirované lieky – odniesť do lekárne


Oslávili sme Deň Zeme so žiakmi ZŠ v Komárne

Naša Zem si zaslúži mať svoj sviatok KAŽDÝ DEŇ!
Vznik tohto medzinárodného sviatku bol nápadom senátora Gaylorda Nelsona z Wisconsinu, presvedčeného environmentalistu, ktorý dúfal, že zabezpečí jednotu občianskeho environmentálneho hnutia a zvýši ekologické povedomie.

 

“Cieľom bolo dosiahnuť takú celonárodnú demonštráciu záujmu o životné prostredie, ktorá by vytrhla politický establišment z letargie,” povedal senátor Nelson, “a konečne by sa táto otázka natrvalo dostala do národného politického programu.”
Triedenie odpadu
Svetový deň Zeme má upozorňovať na dopady ničenia životného prostredia a zároveň motivovať ľudí k zamysleniu a hľadaniu riešení aj v oblasti zmeny klímy.
Aj my v #recobal chceme motivovať a vzdelávať verejnosť. A čo je najlepšia motivácia? No predsa ísť príkladom! Rozhodli sme sa preto podieľať sa na organizácii zberu voľne pohodeného odpadu (tzv. litteringu) v rôznych našich partnerských mestách v spolupráci s partnerskými samosprávami, školami a organizáciami.
Každý krok sa predsa počíta!
Ďakujeme za spoluprácu Mestu Komárno, spoločnosti Clean City a najmä za účasť žiakom ZŠ v Komárne.