Transparentné plnenie zákonných povinností

Dodržiavanie hospodárskej súťaže

Zavádzanie efektívnych systémov triedeného zberu odpadov

Včasné finančné plnenie nákladov za zber a spracovanie odpadov

Sme autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky

Prinášame vlastné riešenia na zefektívnenie triedeného zberu

VÝROBCOVIA

Plníme za Vás povinnosti v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

VIAC INFO

OBCE

Poskytujeme maximálnu podporu pri riešení komunálneho odpadového hospodárstva.

VIAC INFO

VEREJNOSŤ

Vzdelávanie a osveta

Informácie pre občanov zamerané na predchádzanie vzniku odpadov a správne triedenie odpadov v domácnostiach.

VIAC INFO

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Environmentálne poradenstvo

Poskytujeme odborné školenia, identifikáciu množstva výrobkov, audit odpadového hospodárstva a zastupovanie klienta pri kontrolách.

VIAC INFO

VÝROBCOVIA

Plníme za Vás povinnosti v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

VIAC INFO

OBCE

Poskytujeme maximálnu podporu pri riešení komunálneho odpadového hospodárstva.

VIAC INFO

VEREJNOSŤ

Vzdelávanie a osveta

Informácie pre občanov zamerané na predchádzanie vzniku odpadov a správne triedenie odpadov v domácnostiach.

VIAC INFO

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Environmentálne poradenstvo

Poskytujeme odborné školenia, identifikáciu množstva výrobkov, audit odpadového hospodárstva a zastupovanie klienta pri kontrolách.

VIAC INFO

NÁŠ TÍM

Sme rýchlo rastúci, dynamický a motivovaný tím so spoločným cieľom. Spájame odborné znalosti v oblasti odpadového hospodárstva s profesionálnymi vedomosťami v oblasti dodržiavania legislatívnych požiadaviek a osvedčeným medzinárodným know-how.

Prečo si vybrať spoluprácu s OZV RECobal? 

Spolupráca s OZV RECobal prináša výrobcom komfortné plnenie ich zákonných obalových povinností – zápis do registra, uskutočňovanie evidenčných a ohlasovacích povinností, plnenie cieľov zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov. A to všetko s priateľským a individuálnym prístupom v komunikácii.

Pre obce OZV RECobal predstavuje silného partnera, s ktorým spoločne vytvárame na mieru šitý systém triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu. V prípade dobre nastavených parametrov spolupráce naberie táto oblasť novú dynamiku a systémy triedeného zberu začnú vynášať väčšie množstvo vyzbieraných surovín (papier, plasty, sklo, kovy, VKM).

Kontaktovať

POMÁHAME RIEŠIŤ ODPADY PO NOVOM

Spolupráca s OZV RECobal prináša výrobcom aj obciam výhody