Poznáte všetky povinnosti výrobcu stanovené v zákone o odpadoch? Poradíme vám:

Sme autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky

Prinášame vlastné riešenia na zefektívnenie triedeného zberu

Výrobcovia

Zákon o odpadoch č.79/2015

Povinnosti a rozšírená zodpovednosť výrobcov obalov a neobalových výrobkov na Slovensku. Služby pre výrobcov.

Čítať viac

Obce

Úloha obce pri triedení odpadu

Systém triedeného zberu komunálneho odpadu postavený na 3 subjektoch – obci, zberovej spoločnosti a OZV.

Čítať viac

Iné služby

Environmentálne poradenstvo

Poskytujeme odborné školenia, identifikáciu množstva výrobkov, audit odpadového hospodárstva a zastupovanie klienta pri kontrolách.

Čítať viac

NOVINKY

POMÁHAME RIEŠIŤ ODPADY PO NOVOM

Spolupráca s OZV RECobal prináša výrobcom aj obciam výhody

ČO VÁM TO PRINESIE?

Optimalizáciu a efektívny triedený zber

Spolupráca s OZV RECobal výrobcom prinesie komfortné plnenie ich zákonných obalových povinností – zápis do registra, uskutočňovanie evidenčných a ohlasovacích povinností, plnenie cieľov zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov. Priateľský a individuálny prístup v komunikácii.

Pre obce OZV RECobal predstavuje silného partnera, s ktorým spoločne vytvárajú na mieru šitý systém triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu. V prípade dobre nastavených parametrov spolupráce naberie táto oblasť novú dynamiku, systémy triedeného zberu začnú vynášať väčšie množstvo vyzbieraných surovín (papier, plasty, sklo, kovy, VKM).

NAŠE PRINCÍPY

Transparentné plnenie zákonných povinností

Dodržiavanie hospodárskej súťaže

Zavádzanie efektívnych systémov triedeného zberu odpadov

Včasné finančné plnenie nákladov za zber a spracovanie odpadov